الاهيات ليبرال؛ تلاشي در جهت بازسازي ايمان مسيحي در پرتو دانش مدرن

ضمیمهاندازه
4.pdf445.07 کیلو بایت

سال سوم، شماره دوم، بهار 1391، ص 65 ـ 84
Ma'rifat-i Adyān, Vol.3. No.2, Spring 2012

سيدعلي حسني*

چكيده
الاهيات ليبرال يكي از مهم‌ترين مكاتب الاهياتي است كه در قرن نوزده ميلادي در مسيحيت پروتستان ظهور كرده است. اين مكتب الاهياتي به علت ويژگي‌ها و دستاوردهاي خاص خود، تأثيرات بسيار گسترده‌اي در الاهيات مسيحي در مغرب‌زمين در قرون اخير داشته است. بر اين اساس، واكاوي ريشه‌هاي شكل‌گيري اين مكتب، ما را در فهم بهتر و عميق‌تر تحولات ديني و الاهيات مسيحي كمك مي‌كند.
اين پژوهش، به روش توصيفي‌ـ تحليلي، به مهم‌ترين عامل شكل‌گيري اين مكتب، يعني دانش مدرن مي‌پردازد و با بيان عوامل و زمينه‌هاي شكل‌گيري آن، ويژگي‌ها و تأثيرات روشنگري بر الاهيات مسيحي، به ريشه‌هاي الاهيات ليبرال مي‌پردازد. يافته پژوهش حكايت از اين دارد كه الاهيات ليبرال، پاسخي به دانش مدرن، همراه با دست برداشتن از برخي از آموزه‌ها از جانب كليساي پروتستان بود.
كليدواژه‌ها: كليساي پروتستان، الاهيات مسيحي، الاهيات ليبرال، عصر روشنگري، خردگرايي، دانش مدرن.


* استادیار مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی                            seyedAli5@Gmail.com
دريافت: 25/7/1391ـ پذيرش: 5/12/1391

شماره مجله: 
10
شماره صفحه: 
65