آموزه‌هاي ديني مسيحيت: الهي يا كليسايي؟

ضمیمهاندازه
3.pdf430.85 کیلو بایت

سال سوم، شماره دوم، بهار 1391، ص 41 ـ 64
Ma'rifat-i Adyān, Vol.3. No.2, Spring 2012

محمدحسين طاهري‌آكردي*

چكيده
اساس و بنيان هر ديني بر آموزه‌هاي ديني آن استوار است. در مسيحيت نيز وجود دگماها و اصول اعتقادات مسيحي اهميت به‌سزايي دارد. بي‌شك نقش كليسا و شوراهاي كليسايي در شكل‌گيري آن نقشي كليدي است. بيان تاريخ و چگونگي شكل‌گيري اعتقادات مسيحي، بيانگر آن است كه آموزه‌هاي ديني مسيحي، بيشتر تحت تأثير آباي كليسا بوده تا انجيل و دستورات ديني حضرت عيسي.
در اين مقاله، تلاش شده است با استفاده از منابع اصيل مسيحيت، به اثبات كليسايي بودن دگماهاي مسيحي بپردازد و فاصله‌گرفتن از تعاليم اصيل مسيحي را، كه در واقع همان اعتقادات يهودي بوده، محصول تلاش كليسا بداند.
كليدواژه‌ها: اصول اعتقادات، مسيحيت، كليسا، عيسي مسيح، تثليث، فدا، وحي، عصمت.


* استادیار مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی                  Taheri54@gmail.com
دريافت: 15/7/1391ـ پذيرش: 7/12/1391

شماره مجله: 
10
شماره صفحه: 
41