بررسي تطبيقي قصة حضرت يوسف در قرآن كريم و تورات

ضمیمهاندازه
1.pdf407.93 کیلو بایت

سال سوم، شماره دوم، بهار 1391، ص 5 ـ 24
Ma'rifat-i Adyān, Vol.3. No.2, Spring 2012

سهراب مروتي* / سارا ساكي**

چكيده
مصدر همة اديان توحيدي واحد است: اين ريشة شباهت و همساني بسياري از مطالب طرح‌شده در كتاب‌هاي اديان به شمار مي‌رود. در زمينة نقل داستان حضرت يوسف(ع) در قرآن و تورات، با اينكه مشتركات فراواني با يكديگر دارند، اما در بيان قصه، تفاوت‌هاي ماهوي و دقيقي نيز با هم دارند. از اين‌رو، اين پژوهش با بررسي همه‌جانبة نقاط اختلاف آن دو را ارائه و نكته‌هاي ابهام در تورات را به روشني هويدا نموده است.
در اين مقاله، با مطالعة دقيق متن اين دو كتاب آسماني براي سنجش تطبيقي قصه حضرت يوسف با روش تحليل محتوايي متون، براي اثبات حقانيت بيان زيبا و دلنشين قرآن كريم از كتاب‌هاي تفسير فريقين استفاده گرديده است تا از تفسير به رأي خودداري گردد. شاهكار قرآن كريم در بيان قصه اثبات صداقت، پاكي و تسلط بر نفس حضرت يوسف(ع) است كه اين نوع نگاه از تورات به دست نمي‌آيد.
كليدواژه‌ها: قصه يوسف، تورات و يوسف، يوسف در قرآن، احسن القصص، يعقوب در تورات، يعقوب در قرآن.


* دانشیار دانشگاه ایلام       sohrab_morovati@yahoo.com 
** دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام         sarasaki87@yahoo.com 
دريافت: 13/7/1391ـ پذيرش: 10/12/1391

شماره مجله: 
10
شماره صفحه: 
5