نياتي

تحليل و بررسي جبرگرايي و نفي كَرمَه در انديشة آجيويكا

سال سيزدهم، شماره چهارم، پياپي 52، پاييز 1401، ص107-122
 

نوع مقاله: پژوهشي

* سجاد دهقان‌زاده/ دانشيار اديان و عرفان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان sajad_dehganzadeh@yahoo.com

شماره مجله: 
52
شماره صفحه: 
107
محتوای تغذیه