جهنم، دین‌پژوهی، عهد عتیق، عهد جدید، بلیک، مارتین و دوره

دین‌پژوهی ترجمان بصری جهنم در نقاشی‌های قرن 18 و 19 میلادی اروپا

سال سيزدهم، شماره چهارم، پياپي 52، پاييز 1401، ص87-106

نوع مقاله: پژوهشي

* فائزه جواهري/ دكتراي پژوهش هنر دانشگاه الزهراء تهران faezeh_0_1@yahoo.com
زهرا رهبرنيا/ دانشيار گروه پژوهش هنر دانشگاه الزهراء تهران    z.rahbarnia@alzahra.ac.ir
دريافت: 15/01/1400 ـ پذيرش: 20/04/1400

شماره مجله: 
52
شماره صفحه: 
87
محتوای تغذیه