مسيحيت

شأن اخلاقي محيط‌‌زيست از نگاه اسلام و مسيحيت

سال سيزدهم، شماره سوم، پياپي 51، تابستان 1401، ص47-64
 

نوع مقاله: پژوهشي

مهدي احمدي/ دانش‌پژوه دكتري اديان و عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    ahmadi68mahdi@gmail.com
* سيداکبر حسيني قلعه‌بهمن/ دانشيار گروه اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    Akbar.hosseini37@yahoo.com
دريافت: 24/11/1400 ـ پذيرش: 22/03/1401

شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
47

بررسي تطبيقي سنت‌هاي به‌جامانده از اديان و باورهاي ابتدايي در مسئلة مرگ، در ميان تاتارهاي مسلمان و مسيحي

سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 49، زمستان 1400، ص101-116

نوع مقاله: پژوهشي

* محمد مدبر چهاربرج/ كارشناس‌ارشد اديان، دانشگاه اديان و مذاهب    Modabber.ch@Gmail.com
سيامك جعفرزاده/ استاديار گروه فقه و حقوق اسلامي، دانشگاه اروميه
يوليا آبسالياموا/ كارشناس‌ارشد علوم انساني، دانشگاه ملي باشقيرستان روسيه
دريافت: 1399/3/20 ـ پذيرش: 1399/9/17

شماره مجله: 
49
شماره صفحه: 
101

پاسخ به مقدمة کتاب 101 'Cleared-Up' Contradictions In The Bible

سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 49، زمستان 1400، ص65-82

نوع مقاله: پژوهشي
سيداسماعيل سيدزاده/ دانشجوي دكتري اديان و عرفان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
* جواد باغباني آراني/ استاديار گروه اديان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    Arani@Qabas.net
دريافت: 1399/9/22 ـ پذيرش: 1400/1/29

شماره مجله: 
49
شماره صفحه: 
65

ارزیابی تحلیلی روش کلیسای کاتولیک در بسط عدالت اجتماعی

* محمدرضا اسدي / دكتري اديان و عرفان، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    reza.shaer@gmail.com
سيدعلي حسني / دانشيار گروه اديان و عرفان، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
دريافت: 23/09/1398 ـ پذيرش: 11/02/1399
چکیده
کلیسای کاتولیک با ادعای اصالت، جامعيت و مرجعيت، توانسته است قلمرو اجتماعی وسيعي در جهان امروز براي خود تدارك ببیند. روش این کلیسا برای بسط عدالت اجتماعی چیست و این روش تا چه اندازه مي‌تواند کارآمد تلقی شود؟ هدف اين مقاله، یافتن ابعاد مثبت و منفی روش کلیسای کاتولیک در زمینۀ بسط عدالت اجتماعی از راه ارزیابی تحلیلی آن است. مقالۀ پیش‌رو با معرفی و ارزیابی روش کاتولیک در این زمینه، با شيوة توصيفي‌تحليلي نشان خواهد داد كه اگرچه ضرورت بسط عدالت اجتماعي در مسيحيت کاتولیک مورد توجه قرار گرفته و سنت كاتوليك، به‌ويژه از شوراي واتيكاني دوم، گام‌هاي مثبتي براي كمك به برقراري عدالت اجتماعي برداشته است، اما وجود برخی چالش‌ها و فقدان دستوراتي مشخص در این فرقۀ مسیحی براي مبارزۀ عملی با ظلم‌هاي اجتماعي، ارائة نظامی منسجم و موفق براي اجراي عدالت اجتماعي را با مشكل مواجه كرده است.
كليدواژه‌ها: ظلم، عدالت، عدالت اجتماعي، مسيحيت، كليساي كاتوليك، بسط، روش.
 


 

شماره مجله: 
45
شماره صفحه: 
63

جريان‌شناسي انتقادي حقوق بشر با تحليل مفهوم پايه از كرامت انسان مبتني بر اسلام و مسيحيت

سال دهم، شماره سوم، پياپي 39، تابستان 1398

محمدجواد ارسطا / استاديار دانشگاه پرديس فارابي
محمدرضا برته / دانشجوي دکتري، دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام    mbarteh@Yahoo.com
دريافت: 22/10/1397 ـ پذيرش: 08/02/1398
چکیده
حقوق بشر در دنیای معاصر، بسان گفتمان غالب ارزیابی و ارزش داوری انسان تراز قرن بیست و یکم به کار بسته می‌شود؛ کاربستی که رفته‌رفته ابعاد حقوقی آن به سویه‌های سیاسی، امنیتی و حاکمیتی‌اش سرازیر مي‌شود و به نُرمی از حکومت‌داری بدل مي‌گردد؛ استاندارد فزوني‌طلبي که هر ملاک و فهمی را ولو مبتنی بر ادیان و تمدن‌های کهن، به گوشة انزوا می‌نهد. پایه‌ای‌ترین مفهومی که حقوق بشر معاصر خود را بر آن بنا نهاده، کرامت انسان است. تحلیل هندسة مفهومی حقوق بشرِ مبتنی بر کرامت، چالش‌های پنهانی را به عرصه می‌کشد که تاکنون مجال چندانی برای ظهور و بروز نداشته‌اند.
جریان مطالعات انتقادی حقوق بشر که ضمن ریشه‌یابی این‌گونگی آن به‌روش تاریخ‌نگری، به نقد بنیادهای نظری، روش‌شناسی ارزش‌آفرینی، هنجارسازی حقوقی، کارکردها و از همه مهم‌تر آوردة حقوق بشر در دنیای کنونی مي‌پردازد، مورد تحلیل و جریان‌شناسی مقالة حاضر قرار گرفته و در ضمن چند پرسش اصلی، به بازخواني انتقادي هویت کرامت انسان و جایگاه و دلالت‌های حقوق بشر پرداخته است. آنچه پيش‌رو داريد، تلاشي است مبتني بر روش تحلیل هندسة مفهومی، بازشناسی شبکة دانشی و تطبیق کارکردی بین ادبیات رایج حقوق بشری، اسلام و مسیحیت.
کلیدواژه‌ها: کرامت، حقوق بشر، اسلام، مسیحیت، جریان‌شناسی انتقادی.
 


 

شماره مجله: 
39
شماره صفحه: 
25

بازخواني انجيل يوحنا بر مبناي مدل ويليام لد سشنز: ايمان به مثابة ارتباط شخصي

سال دهم، شماره دوم، پياپي 38، بهار 1398

مجتبي زرواني / دانشيار گروه اديان و عرفان دانشگاه تهران 
ميلاد اعظمي مرام / دانشجوي دکتري اديان و عرفان دانشگاه تهران   miladazamimaram@gmail.com
دريافت: 02/07/1397 ـ پذيرش: 10/11/1397
چکیده
ایمان، هم موضوع تأملات فلسفی و الهیاتی است و هم رفتار عملی مؤمنان؛ اما خود ایمان چیست؟ با تأمل بر خود مفهوم ایمان می‌توان سه مفهوم درونی و هم‌بسته را از هم تمییز داد: 1. متعلَق ایمان؛ 2. مؤمن؛ 3. ایمان. چون ایمان بدون مؤمن معنا نخواهد داشت و مؤمنان نیز به طرق مختلفی ایمانشان را نشان می‌دهند، با نمودهای ایمانی مختلفی روبه‌رو هستیم و همین امر ضرورت مدل‌بندی ایمان‌ورزی را نشان می‌دهد. تاریخ مسیحیت نشان می‌دهد که پدران کلیسا انجیل یوحنا را «انجیل معنوی» و معنویت‌گرایی شخصی را مشخصۀ‌ آن می‌دانستند. این نوشتار به‌ دنبال آن است تا با استفاده از مدل‌بندی ایمان‌ورزی از سوی ویلیام لد سشنز و اتخاذ مدل ارتباط شخصی، به بازخوانی معنویت‌گرایی شخصی انجیل یوحنا بپردازد. مطالعه و واکاوی گفته‌ها، تمثیل‌ها و نشانه‌ها در انجیل یوحنا نشان می‌دهد که این انجیل بر یک ارتباط شخصی، متقابل، محبت‌محور، پویا و زنده بین فردفرد مسیحیان و عیسي مسیح تأکید دارد.
کلیدواژه‌ها: ایمان، مدل‌بندی ایمان، مسیحیت، ارتباط شخصی.


شماره مجله: 
38
شماره صفحه: 
81

از مسيح شبان تا پاپ حاکم و از پاپ حاکم تا پاپ معلم اخلاق

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، زمستان 1396

اسماعيل علي‌خاني / استاديار مؤسسة پژوهشي حکمت و فلسفة ايران                                         Ismailalikhani@gmail.com

دريافت: 28/02/1396 ـ پذيرش: 23/08/1396

شماره مجله: 
33
شماره صفحه: 
41

بررسي كارنامه معرفتي الهيات آزادي بخش نيم قرن پس از ظهور

سال ششم، شماره چهارم، پياپي 24، پاييز 1394

مجتبي نماينده نياسر / دانشجوي دكتري مطالعات تطبيقي اديان ـ دانشگاه اديان و مذاهب Mojtaba.nemayandeh1366@gmail.com

حسين حيدري / استاديار گروه اديان دانشگاه كاشان                                                     Golestan1387@gmail.com

دريافت: 8/4/1394 ـ پذيرش: 15/9/1394

چكيده

«الاهيات آزادي بخش»، در آغاز عمدتاً پديده اي وابسته به آيين كاتوليك رومي و تا حد بسياري  مديون نيروي محرك شوراي واتيكاني دوم بود. متألهان آزادي بخش باور داشتند كه آرمان رهايي مستمندان و ستمديدگان در كتاب مقدس، به ويژه با بخش «خروج» بني اسرائيل و در زندگي، مرگ، و رستاخيز عيسي ناصري منعكس شده است. اين مكتب الاهياتي، به جز همسويي با ماركسيسم در آرمان مبارزه با استثمار، از نظر روش شناسي، تا حد زيادي مديون آن بود و بر چرخة «عمل  ـ   تفكر ـ   عمل» تأكيد مي كرد.                          
شكست سوسياليسم، حاكميت نسبي سكولاريسم و بازگشت سياست اقتصادي نوليبرالي در منطقه آمريكاي لاتين، به اين احساس دامن زد كه الهيات آزادي بخش رو به نابودي است. ولي نسل دوم رهبران نهضت، با توجه به معرفت شناسي سيال و انتقاديِ نسل اول، گسترة بررسي هاي خود را پيرامون موضوعات جهاني سازي و نظام  سرمايه داري، حقوق بشر، حقوق زنان و كودكان، مسئله اخلاق زيست محيطي و... تعميق بخشيدند.                    
اين مقاله با رويكرد تحليلي، مباني الهيات آزادي  بخش را با آيين كاتوليك در باب رستگاري انسان، جايگاه مسيح در نجات بشر، هرمنوتيك     آزادي بخش كتاب مقدس و بازتعريف وظايف كليسا بررسي و به اختصار نوآوري هاي اين جنبش را در پنجاه سال ارزيابي مي كند.

كليدواژه ها: مسيحيت، آيين كاتوليك، الهيات آزادي بخش، شوراي واتيكاني دوم.


شماره مجله: 
24
شماره صفحه: 
85

چالش هاي فراروي آيين پروتستان

سال ششم، شماره چهارم، پياپي 24، پاييز 1394

حسن صفايي / دانشجوي دكتري اديان ابراهيمي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                                 

سيدعلي حسني / استاديار گروه اديان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                         seyedAli5@Gmail.com

دريافت: 21/4/1394 ـ پذيرش: 3/10/1394

چكيده

امروزه آيين پروتستان از گسترة متنوعي در جهان مسيحيت برخوردار است. آنچه كه موجب شد اين نهضت از جايگاه متمايزي در مسيحيت برخوردار باشد، تاكيد بزرگان اين جنبش بر لزوم اصلاحات در كليساي كاتوليك و ضرورت بازگشت به كتاب مقدس، به عنوان تنها منبع حجيت است. علي رغم ميل سران اين جنبش، اصلاحات در نهايت به جدايي از كليساي روم منجر گرديد. نهضت پروتستان، با تأكيد بر اهميت فهم افراد  از كتاب مقدس، وجود روحانيت و ساختار كليسايي را مردود شمرده، خود را موظَف به حضور آزادانه و فعال در همة عرصه ها و تحت هدايت عيسي مسيح، به وسيلة ايمان مي داند. اين رويكرد، چالش هاي مهمي را براي پروتستان ها و ساير گروه هاي مسيحي ايجاد كرده است. اين پژوهش، با مراجعه به منابع تاريخي نهضت اصلاح ديني و فرقه هاي برخاسته از آن، درصدد نقد و بررسي خط مشي اصلاحي و بيان مشكلات ناشي از آن است و نشان مي دهد كه چگونه اتخاذ چنين رويكردي، پروتستان ها را عميقاً به چالش كشانده، موجبات تفرقه آنها را فراهم آورده است. اين پژوهش نمونه اي عيني را در معرض ديد جريانات اصلاح طلب قرار مي دهد و وقوع برخي مخاطرات ناگوار ناشي از اصلاحات ديني را بيان مي كند.

كليدواژه ها: مسيحيت، آيين پروتستان، كشيش بودن مؤمنان، فهم كتاب مقدس، چالش هاي اصلاح ديني.

 

 

شماره مجله: 
24
شماره صفحه: 
67

خاستگاه اخلاق مسيحي در عهد جديد

سال ششم، شماره چهارم، پياپي 24، پاييز 1394

سميه عمادي انداني / دکتري علوم، قرآن و حديث دانشگاه اصفهان                                        s.emadi64@yahoo.com

دريافت: 4/4/1394 ـ پذيرش: 5/9/1394

چکيده

اخلاق مسيحي به عنوان يکي از قديمي ترين سنت هاي اخلاق ديني، تأثير بسياري بر مکاتب اخلاقي پس از خود داشته است. ازاين رو، توجه پژوهشگران اين حوزه را به خود جلب کرده است. عهد جديد، خاستگاه اوليه و اصلي اخلاق مسيحيت، به شمار مي رود. هر  چند اين کتاب مقدس، يک اثر اخلاقي به شمار نمي رود و تعاليم اخلاقي بخش مستقل و مشخصي از آن را به خود اختصاص نمي دهد، ولي با تحليل گزار ه هاي فقهي، موعظه اي و روايي آن، مي توان تعاليم اخلاقي بسياري از آن استخراج نمود. اين نوشتار سعي دارد نمايي کلي از ويژگي هاي اخلاق عهد جديد، آسيب ها و رويکردهاي اخلاقي اين کتاب را به تصوير کشيده، برخي آموزه هاي اخلاقي و تربيتي موجود در اين کتاب را بازگو كند.

کليدواژه ها: اخلاق، مسيحيت، عهد جديد، انجيل.

 

 

شماره مجله: 
24
شماره صفحه: 
47
محتوای تغذیه