ايمان

بازخواني انجيل يوحنا بر مبناي مدل ويليام لد سشنز: ايمان به مثابة ارتباط شخصي

سال دهم، شماره دوم، پياپي 38، بهار 1398

مجتبي زرواني / دانشيار گروه اديان و عرفان دانشگاه تهران 
ميلاد اعظمي مرام / دانشجوي دکتري اديان و عرفان دانشگاه تهران   miladazamimaram@gmail.com
دريافت: 02/07/1397 ـ پذيرش: 10/11/1397
چکیده
ایمان، هم موضوع تأملات فلسفی و الهیاتی است و هم رفتار عملی مؤمنان؛ اما خود ایمان چیست؟ با تأمل بر خود مفهوم ایمان می‌توان سه مفهوم درونی و هم‌بسته را از هم تمییز داد: 1. متعلَق ایمان؛ 2. مؤمن؛ 3. ایمان. چون ایمان بدون مؤمن معنا نخواهد داشت و مؤمنان نیز به طرق مختلفی ایمانشان را نشان می‌دهند، با نمودهای ایمانی مختلفی روبه‌رو هستیم و همین امر ضرورت مدل‌بندی ایمان‌ورزی را نشان می‌دهد. تاریخ مسیحیت نشان می‌دهد که پدران کلیسا انجیل یوحنا را «انجیل معنوی» و معنویت‌گرایی شخصی را مشخصۀ‌ آن می‌دانستند. این نوشتار به‌ دنبال آن است تا با استفاده از مدل‌بندی ایمان‌ورزی از سوی ویلیام لد سشنز و اتخاذ مدل ارتباط شخصی، به بازخوانی معنویت‌گرایی شخصی انجیل یوحنا بپردازد. مطالعه و واکاوی گفته‌ها، تمثیل‌ها و نشانه‌ها در انجیل یوحنا نشان می‌دهد که این انجیل بر یک ارتباط شخصی، متقابل، محبت‌محور، پویا و زنده بین فردفرد مسیحیان و عیسي مسیح تأکید دارد.
کلیدواژه‌ها: ایمان، مدل‌بندی ایمان، مسیحیت، ارتباط شخصی.


شماره مجله: 
38
شماره صفحه: 
81

نقش عمل در «شريعت ايمان» با تأكيد بر رساله‌هاي شباني پولس

سال دهم، شماره دوم، پياپي 38، بهار 1398

محمدرضا اسدي / دانشجوي دکتري اديان و عرفان    reza.shaer@gmail.com
دريافت: 23/05/1397 ـ پذيرش: 28/09/1397
چکیده
پولس كه بايد شاكلة مسيحيت كنوني را ساخته و پرداختة انديشه‌هاي او دانست، در راستاي رسالت شباني و تكليفي كه براي رساندن پيام انجيل بر خود واجب مي‌دانست، نامه‌هايي را با این مضمون به افراد و گروه‌هاي مختلف نوشت كه نجات، نه از راه عمل به شريعت، بلكه فقط از راه ايمان به دست مي‌آيد. او نام گفتمان خود را «شريعت ايمان» نهاد و آن را شريعت حضرت عيسي علیه السلام معرفی کرد. اکنون با انكار شريعت و انحصار حصول نجات در ايمان، آيا فرقي ميان انجام عمل نيك يا بد وجود خواهد داشت يا خير؟! اين مقاله با هدف یافتن پاسخ این پرسش، با روش توصيفي‌تحليلي به مطالعة دوبارة نامه‌های پولس پرداخته و به این نتیجه رسیده است که پولس درصدد است با گفتمان نه‌چندان منسجم خود، از راه اخلاق، مسیحیان را از ارتکاب عمل زشت بازدارد و به آنان بفهماند كه اگرچه عمل در نجات دخلي ندارد، اما یک مسيحي واقعي نبايد به خود اجازة گناه بدهد؛ چون براي امور فراتري آفريده شده است.
كليدواژه: پولس، شريعت، ايمان، عمل، شريعت ایمان، رساله‌هاي شبانی، نامه‌های پولس.


شماره مجله: 
38
شماره صفحه: 
61

رشد و تحول ايماني در پرتو فضايل از ديدگاه علامه طباطبايي و توماس آكويناس

محمد سهرابیان پاریزی / دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی    shiner_313@live.com
سید‌اکبر حسینی قلعه‌بهمن / دانشیار مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره     akbar.hosseini37@yahoo.com
چکیده
ایمان به‌عنوان یک ملکة‌ نفسانی، در اندیشة شیعی و کاتولیک از این قابلیت برخوردار است که تقویت شود و درجاتی از رشد کیفی را طی کند. فضایل، با توجه به مؤلفه‌های درونی خود، در شبکه‌ای هماهنگ و یکپارچه با ایمان ارتباط دارند و در نتیجه، سهم مهمی در کمال و تعالی ایمان خواهند داشت. در این مقاله، با تکیه بر آرای دو اندیشمند تأثیرگذار در اندیشة اخلاقی شیعه و کاتولیک، یعنی علامه طباطبایی و توماس آکویناس، و با شیوة توصیفی تحلیلی دو مطلب را بررسی خواهیم کرد؛ نخست اینکه وجود درجات در ایمان بر پایة چه امری توجیه‌پذیر است، و دوم اینکه کدام فضایل در این میان برجسته‌تر هستند و در رشد ایمانی نقش دارند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که بنا به هر دو دیدگاه، ایمان با توجه به ماهیت و مؤلفه‌های درونی خود، شدت و ضعف می‌پذیرد. همچنین، در رابطه با فضایل مؤثر در رشد ایمانی، علامه طباطبایی تقوا ، سکینه و یقین را مورد اشاره قرار می‌دهد و آکویناس از فضایل نیک‌خواهی، دین و یقین سخن به میان می‌آورد.
کلیدواژه‌ها: ایمان، رشد ایمانی، فضیلت، فضیلت اخلاقی، علامه طباطبایی، آکویناس.

 

شماره مجله: 
35
شماره صفحه: 
7

ارزشمندي عمل در ترازوي ايمان از منظر اسلام و مسيحيت با تأكيد بر علّامه طباطبائي و جان هيك و توماس آكوئيناس

 

 

سال سوم، شماره سوم، تابستان 1391، ص 7 ـ 28

Ma'rifat-i Adyān, Vol.3. No.3, Summer 2012

جواد اكبري‌مطلق* / محمدعلي شمالي**

چكيده

گرچه ابتدا موضوع همراهي ايمان و عمل صالح امري بديهي به نظر مي‌رسد، ولي اين همراهي، رابطه‌اي از نوع سهل ممتنع است. لزوم صلاحيت عمل براي رسيدن به حيات طيبه اين سؤال را در پي دارد كه آيا صلاحيت ذاتي عمل است، يا مبتني بر غير است؟ اگر ذاتي است، آيا ارزشمند است؟ اگر مبتني بر غير است، در صورت نبود غير، آيا صرف عمل، ارزش دارد يا خير؟ اگر عمل صرف ارزش دارد، ارزشمندي آن به چيست؟ هدف از طرح اين سؤالات اولاً، بيان تفاوت بين ارزش عمل و صلاحيت عمل است. پاسخ مثبت و يا منفي به هريك از اين سؤالات، تبيين رابطه بين ايمان و عمل صالح را متفاوت خواهد كرد. ثانياً، سعي شده با تبيين نظرية علّامه طباطبائي و مقايسه آن با نظر دو تن از انديشمندان كاتوليك و پروتستان، يعني آكوئيناس و جان هيك، به بررسي تطبيقي نظرية اسلام و مسحيت پرداخته و در نهايت، رأي مختار را بيان كنيم.

كليدواژه‌ها: ايمان، عمل صالح، ارزشمندي عمل، اصالت، علّامه طباطبائي، آكوئيناس، جان هيك.

شماره مجله: 
11
شماره صفحه: 
7

بررسي ساختار و كاركرد دانش الهيات

، سال دوم، شماره دوم، بهار 1390، ص 27 ـ 42
Ma'rifat-i Adyān, Vol.2. No.2, Spring 2011

همايون همّتي*

چكيده

اين مقاله به اختصار به پرسش «رابطة ايمان و عقل» و «رابطة دين و فلسفه» پاسخ مي‌دهد. بحث از روش‌شناسي الهيات و نيز چگونگي ارتباط اين دانش با «علم مدرن» و نيز رابطه بين آن و فرهنگ از ديگر مباحث اين مقاله است.

الهيات دانشي هنجاري است كه نياز به تعامل با همه علوم انساني ـ اجتماعي و حتي تجربي دارد. و مبتني بر عقلانيت است. با بهره‌گيري از روش‌هاي متنوّع استدلال، به «توجيه معرفتي» گزاره‌هاي ديني مي‌پردازد. اين مقاله، ضمن شناساندن ماهيت عقلاني الهيات به منزلة يك دانش متمايز و مستقل، به كاركردها و پيوندهاي آن با فرهنگ جامعه و جايگاه و ضرورت آن پرداخته تا معلوم گردد كه وجود اين دانش پاسخگوي چه نيازي است و چرا تقريباً در بستر همه اديان چنين دانشي رشد يافته است. امروز نيز در متن همه سنن ديني حضور دارد.

كليدواژه‌ها: الهيات، كلام جديد، فيدئيسم، ايمان، فهم، عصري بودن، فرهنگ.

شماره مجله: 
6
شماره صفحه: 
27
محتوای تغذیه