اخلاق

ريشه‌ها و عوامل انحطاط اخلاقي يهود از منظر قرآن کريم

سال چهاردهم، شماره سوم، پياپي 55، تابستان 1402، ص 39-58
 

نوع مقاله: پژوهشي
* مهري حکمت/ دانشجوي دکتري قرآن و حديث دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان     azadf471@gmail.com
رضا کهساري/ استاديار گروه فلسفه و کلام، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان    kohsari888@gmail.com
محمدحسين طاهري آکردي/ دانشيار گروه اديان، مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) قم    taheri-akerdi@iki.ac.ir

شماره صفحه: 
39

مقايسة نظام اخلاقي «اسلام» و «تائو»

سال دهم، شماره سوم، پياپي 39، تابستان 1398

حسين رهنمايي / استاديار دانشکدة معارف و انديشة اسلامي، دانشگاه تهران
حسن کرمي محمدآبادي / دانشجوي کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران    hassankarami@ut.ac.ir
دريافت: 26/12/1397 ـ پذيرش: 20/05/1398
چکیده
مقایسة تطبیقی بین مبانی و گزاره‌های اخلاقی «اسلام» و آیین «تائو» آغازگر نگاهی نو به گفتمان ادیان آسمانی و غیرآسمانی است. در این نوشتار با استفاده از روش مطالعة کتابخانه‌ای و با مراجعه به اصلی‌ترین متون در اسلام و تائو، و با نگاه تطبیقی، به تحلیل و بررسی وجوه اشتراک و افتراق بین برخی از مبانی اخلاقی اسلام و تائو پرداخته می‌شود؛ مباني‌اي همچون ملاک خوب و بد؛ ضرورت اخلاقی زیستن؛ عامل پیدایش خوبی‌ها و بدی‌ها و نیز نسبی بودن گزاره‌های اخلاقی. مقایسة تطبیقی بین گزاره‌های اخلاقی در اسلام و تائو، دریچه‌ای برای هم‌اندیشی ادیان در جنبة اخلاقی خواهد گشود.
جامعیت نظام اخلاقی اسلام در همة زمینه‌های زندگی دنیوی و اخروی انسان در مقابل نگاه تک‌بعدی و دنیوی آیین تائو و نیز جنبة اجتماعی اسلام در مقابل نگاه انفعالی آیین تائو در گزاره‌های اخلاقی، از مهم‌ترین وجوه افتراق است. وجود انسان ایده‌آل اخلاقی ـ که تجسمی از اخلاق نیکوست ـ و پایه‌ریزی مدینة فاضله، از مهم‌ترین وجوه اشتراک بین اسلام و تائوست.
کلیدواژه‌ها: اسلام، تائو، اخلاق، تائوته‌چینگ.
 


 

شماره مجله: 
39
شماره صفحه: 
45

بررسي و تحليل «شريعت اخلاقي» در مسيحيت كاتوليك

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، زمستان 1396

حسن دین‌پناه / دانش‌پژوه دکتری ادیان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره                       hasandinpanah@gmail.com

دريافت: 05/10/1395 ـ پذيرش: 01/04/1396

شماره مجله: 
33
شماره صفحه: 
57

تحليلي بر ساختار نظام اخلاقي در اديان

سال هفتم، شماره اول، پياپي 25، زمستان 1394

سيداکبر حسيني قلعه بهمن / دانشيار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره            akbar.hosseini37@yahoo.com

دريافت: 15/8/1394 ـ پذيرش: 25/01/1395

چكيده

امروزه پرداختن به مباحث اخلاقي در اديان، از اهميت بالايي برخوردار است. با بررسي اخلاق در اديان گوناگون، كشف ساختاري معين و مشخص امكان پذير است. اين پژوهش، در مقام ارائه و تحليل چنين ساختاري است. در ساختار اديان گوناگون، نظام اخلاقي براساس بنيان هايي هستي شناختي، معرفت شناختي، ارزش شناختي، انسان شناختي و الهياتي شكل گرفته است و در هر نظام اخلاقي، دست كم شش عنصر نظرية ارزش، اصول مبنايي، قواعد اخلاقي، بيان عوامل انگيزشي، بيان ضمانت اجرا و توجيه نظام اخلاقي مشاهده مي شود. با توجه به اين تبيين، علم اخلاق و پژوهش هاي اخلاقي در مسير تبيين نظام اخلاقي، به سه عرصة اخلاق توصيفي، كه به توصيف نظام هاي اخلاقي مي پردازد؛ اخلاق هنجاري، كه در مقام كشف و يا تأسيس نظام اخلاقي است، و فرا اخلاق، كه پژوهش هاي عقلاني و فلسفي است، در حوزة حقايق، مفاهيم، احكام و گزاره هاي اخلاقي تقسيم مي شود.

كليدواژه ها: اخلاق، نظام اخلاقي، اصول اخلاقي، قواعد اخلاقي، توجيه اخلاقي، پژوهش هاي اخلاقي.

 

شماره مجله: 
25
شماره صفحه: 
113

خاستگاه اخلاق مسيحي در عهد جديد

سال ششم، شماره چهارم، پياپي 24، پاييز 1394

سميه عمادي انداني / دکتري علوم، قرآن و حديث دانشگاه اصفهان                                        s.emadi64@yahoo.com

دريافت: 4/4/1394 ـ پذيرش: 5/9/1394

چکيده

اخلاق مسيحي به عنوان يکي از قديمي ترين سنت هاي اخلاق ديني، تأثير بسياري بر مکاتب اخلاقي پس از خود داشته است. ازاين رو، توجه پژوهشگران اين حوزه را به خود جلب کرده است. عهد جديد، خاستگاه اوليه و اصلي اخلاق مسيحيت، به شمار مي رود. هر  چند اين کتاب مقدس، يک اثر اخلاقي به شمار نمي رود و تعاليم اخلاقي بخش مستقل و مشخصي از آن را به خود اختصاص نمي دهد، ولي با تحليل گزار ه هاي فقهي، موعظه اي و روايي آن، مي توان تعاليم اخلاقي بسياري از آن استخراج نمود. اين نوشتار سعي دارد نمايي کلي از ويژگي هاي اخلاق عهد جديد، آسيب ها و رويکردهاي اخلاقي اين کتاب را به تصوير کشيده، برخي آموزه هاي اخلاقي و تربيتي موجود در اين کتاب را بازگو كند.

کليدواژه ها: اخلاق، مسيحيت، عهد جديد، انجيل.

 

 

شماره مجله: 
24
شماره صفحه: 
47
محتوای تغذیه