محمدحسين طاهري آكردي

بررسي تحليلي ادله همگرايانه و واگريانه در تقريب بين اديان با تأكيد بر مباني ارزش‌شناختي

سال سيزدهم، شماره سوم، پياپي 51، تابستان 1401، ص121-136
 

نوع مقاله: پژوهشي
عظيم اميري/ كارشناس ارشد دين‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    amiriazim1356@gmail.com
* محمدحسين طاهري آكردي/ دانشيار گروه اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    Taheri-akerdi@iki.ac.ir
دريافت: 09/12/1400 ـ پذيرش: 08/05/1401

شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
121

بررسي تحليلي ابعاد و گسترة يوناني‌مآبي در دورة هلنيسم يهودي

سال نهم، شماره چهارم، پياپي 36، پاييز 1397

سيدمحمدحسن صالح / دانشجوي دكتري اديان و عرفان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    m.hasansaleh2010@gmail.com
محمدحسين طاهري آكردي / استاديار گروه اديان و عرفان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
دريافت: 22/12/1396 ـ پذيرش: 09/07/1397
چکیده
با تسلط اسکندر مقدونی بر فلسطین و دیگر سرزمین‌های خاورمیانه در قرن چهارم قبل از میلاد، دورة تاریخی هلنیسم در یهودیت شکل گرفت که تا سه قرن امتداد یافت. در این دوره به دليل سیاست تسامح فرهنگی حاکمان یونانی، فرهنگ و اندیشة یونان در لایه‌های مختلف زندگی و اندیشة یهودیان نفوذ کرد. در این مقاله با مراجعه به منابع یهودی، ابعاد مختلف این تأثیرپذیری واکاوی شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، یوناني‌مآبی در سه سطح اجتماعی، فرهنگی و الهیاتی دارای تأثیراتی بر جامعة یهودی بود. تغییر زبان و تدوین ترجمة سبعینیه، مهم‌ترین مصداق این تأثیرپذیری به شمار می‌روند. با این‌حال به سبب تلاش حسیدیم و برجسته شدن آموزة «برگزیدگی»، یونانی‌مآبی رو به افول گذاشت و به حاشیه رفت.
کلیدواژه‌ها: هلنیسم، یونانی‌مآبی، ترجمة سبعینیه، کتب حکمت، آموزة برگزیدگی.


شماره مجله: 
36
شماره صفحه: 
61

شيوة دفاعي اسلام در برابر هجمه‌هاي اقتصادي اهل‌كتاب

سال هفتم، شماره چهارم، پياپي 28، پاييز 1395

محمدرضا اسدي / دانشجوي دكتري عرفان و اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره         reza.shaer@gmail.com

محمدحسين طاهري آكردي / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                     Taheri-akerdi@iki.ac.ir

دريافت: 24/04/1395 ـ پذيرش: 06/09/1395

چكيده

«اهل كتاب» به عنوان پيروان اديان الهي پيش از اسلام، رفتار ثابتي در برخورد با مسلمانان نداشتند. هرچند دست كم گروهي از آنان، با ابراز دشمني نسبت به مسلمانان، هجمه هاي گوناگوني را بر آنان وارد كردند كه تهاجم  اقتصادي يكي از آنهاست. اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي، به بررسي تهاجم  اقتصادي اهل كتاب بر اسلام پرداخته، نشان مي دهد كه اسلام در برابر اين هجمه ها با اتخاذ رويكردها، روش ها و ابزارهاي مؤثر، واكنش هاي لازم را از خود نشان داده، و با رصد دقيق و كنترل اوضاع اهل كتاب و مسلمانان، گام هاي مؤثري براي كاهش خطرات اين تهاجم ها برداشته است. قرآن، و سيرة معصومان علیهم السلام، هدايت فكري و عملي مسلمانان، را در حفظ امنيت اقتصادي و صيانت از اقتدار همه جانبة جامعة اسلامي بر عهده داشتند. توجه به سلامت اقتصاد داخلي، قطع وابستگي به بيگانگان، كنترل امور اقتصادي اهل كتاب و هزينة مالي براي پيشبرد امور دفاعي، از بارزترين اموري است كه در اين راستا اسلام بدان ها توجه كرده است.

كليدواژه ها: دفاع اقتصادي، اهل كتاب، رويكرد اسلام، روش اسلام، ابزار اسلام.

شماره مجله: 
28
شماره صفحه: 
7

واكاوي تأثيرپذيري يهوديت از دين زرتشت

سال ششم، شماره اول، پياپي 21، زمستان 1393

سيدمحمد حاجتي شوركي / دانش پژوه كارشناسي ارشد دين شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره  hajaty65@chmail.ir

محمدحسين طاهري آكردي / استاديار گروه اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره         taheri-akerdi@iki.ac.ir

دريافت: 15/9/1393 ـ پذيرش: 2/2/1394

چكيده

تأثيرپذيري اديان از يكديگر، همواره موضوعي مورد اختلاف محققان حوزه مطالعات اديان بوده است. يكي از حوزه هاي ادياني كه مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است، مسئلة تأثيرپذيري يهوديت در دوره اسارت بابلي، از باورهاي زرتشتي گري است. بيشتر انديشمندان معتقدند تأثيرپذيري يهوديت از آموزه هاي دين زرتشت مي باشد. درحالي كه برخي محققان، اين نظريه را نپذيرفته اند، دسته اي نيز قائل به عدم قطعيت شده اند. دسته اول، آموزه هايي مانند رستاخيز مردگان، منجي و موعود، فرشته شناسي، و داوري نهايي عمومي را برمي شمارند كه به اعتقاد ايشان اين آموزه ها از دين زرتشت اقتباس شده است. اين مقاله، پس از بررسي ديدگاه هاي موجود، اين ديدگاه را مطرح كرده كه اين نوع تأثيرپذيري طبيعي بوده و به دليل ريشه هاي خدامحور هر دو دين، و وجود انبياي بني اسرائيل، نمي توان اين موارد را تأثيرپذيري يهوديت از دين زرتشت دانست.

كليدواژه ها: يهوديت، دين زرتشت، جلاي بابل، تأثير اديان، رستاخيز، منجي گرايي.

 

شماره مجله: 
21
شماره صفحه: 
85

بررسي و نقد انگاره ارتداد، در مسيحيت كاتوليك

سال چهارم، شماره چهارم، پياپي 16، پاييز 1392، ص 77 ـ 96

عظيم اميري / دانشجوي كارشناسي ارشد اديان ابراهيمي موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني Amiri2014dend@gmail.com
    محمدحسين طاهري / استاديار گروه اديان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني    Taheri-akerdi@iki.ac.ir
    دريافت: 25/7/1392ـ پذيرش: 27/11/1392

چكيده
دين، تكيه‌گاه بسياري از مردم دنيا و امري فطري، عميق و ريشه‌دار است. شناخت آموزه‌ها و جهان‌بيني اديان، از طريق منابع آنها راهي براي كم‌كردن فاصله ميان پيروان اديان است. ورود و خروج يا تشرف و ارتداد، از مباحث مهم اديان مي‌باشد.    
ارتداد در کاتوليک رد کامل ايمان مسيحي، توسط کسي است که قبلاً تعميد يافته است. ماهيت ارتداد در مقايسه با بدعت و شقاق وضوح بيشتري مي‌يابد. انگاره ارتداد در منابع ديني و قانوني مسيحيت کاتوليک آمده و در سير تاريخي خود در دوره‌هاي مختلف حکم يکساني داشته؛ اما به‌واسطه نوع رابطه کليسا با حاکمان و ميزان دلبستگي حاکمان به دين در اجرا متفاوت بوده است. عقلاني نبودن آموزه‌هاي اصلي مسيحيت، کم‌رنگ‌شدن عقايد، افراط در مجازات و نحوه برخورد با ظالم، به عنوان عوامل تاثيرگذار در ارتداد بيان گرديده است. اين تحقيق به‌روش کتابخانه‌اي و با رويکرد نقلي و تاريخي در صدد آشنايي، بررسي و نقد انگاره ارتداد در مسيحيت کاتوليک مي‌باشد.

كليدواژه‌ها: ارتداد، مرتد، بدعت، نوديني، تكفير، كاتوليك، مسيحيت.

شماره مجله: 
16
شماره صفحه: 
77

آموزه‌هاي ديني مسيحيت: الهي يا كليسايي؟

سال سوم، شماره دوم، بهار 1391، ص 41 ـ 64
Ma'rifat-i Adyān, Vol.3. No.2, Spring 2012

محمدحسين طاهري‌آكردي*

چكيده
اساس و بنيان هر ديني بر آموزه‌هاي ديني آن استوار است. در مسيحيت نيز وجود دگماها و اصول اعتقادات مسيحي اهميت به‌سزايي دارد. بي‌شك نقش كليسا و شوراهاي كليسايي در شكل‌گيري آن نقشي كليدي است. بيان تاريخ و چگونگي شكل‌گيري اعتقادات مسيحي، بيانگر آن است كه آموزه‌هاي ديني مسيحي، بيشتر تحت تأثير آباي كليسا بوده تا انجيل و دستورات ديني حضرت عيسي.
در اين مقاله، تلاش شده است با استفاده از منابع اصيل مسيحيت، به اثبات كليسايي بودن دگماهاي مسيحي بپردازد و فاصله‌گرفتن از تعاليم اصيل مسيحي را، كه در واقع همان اعتقادات يهودي بوده، محصول تلاش كليسا بداند.
كليدواژه‌ها: اصول اعتقادات، مسيحيت، كليسا، عيسي مسيح، تثليث، فدا، وحي، عصمت.


شماره مجله: 
10
شماره صفحه: 
41
محتوای تغذیه