مجتبي زرواني

بازسازی نظام الهیاتی آریوس در باب پدر، پسر و روح‌القدس

سال دوازدهم، شماره چهارم، پياپي 48، پاييز 1400، ص61-76
 

نوع مقاله: پژوهشي

* ميلاد اعظمي‌مرام / استاديار گروه اديان و عرفان، دانشگاه تهران    miladazamimaram@ut.ac.ir
مجتبي زرواني / دانشيار گروه اديان و عرفان، دانشگاه تهران
قربان علمي / دانشيار اديان و عرفان، دانشگاه تهران
دريافت: 1399/5/1 ـ پذيرش: 1399/9/19

چکیده

شماره مجله: 
48
شماره صفحه: 
61

تحلیل سطوح معنایی قطعۀ حکمی 4قم184 طومارهای بحرالمیت

قربان علمي / دانشيار دانشگاه تهران
سيده سوزان انجم‌روز/ دانشجوي دکتري اديان و عرفان تطبيقي، دانشگاه تهران    su.anjomerooz@ut.ac.ir
مجتبي زرواني / دانشيار گروه اديان، دانشگاه تهران
دريافت: 20/12/1397 ـ پذيرش: 22/04/1398
چکیده
حکمت و شرارت در نماد «زن» در سنت یهود، به‎ویژه در موارد ارائة تصاویر زنانه در ادبیات حکمی همواره مطرح بوده است. این جستار با تمرکز بر یکی از متون قمران، یعنی 4قم184، به تحلیل برخی کارکردهای وجوه حکمت در اندیشۀ قمرانیان می‎پردازد. وجود قطعۀ 4قم184 در میان نسخه‎های خطی قمران، دال بر اهمیت این متن کنایی در میان انجمن قمران و بازتاب اوضاعی است که این فرقه با آن درگیر بوده‎است. این قطعۀ طومارهای بحرالمیت، با شواهدی از کتاب مقدس در سه لایۀ معنایی واکاوی شده است: نخست، ‎آموزه‎های اخلاقی که در سنت دیرپای یهود شکوفا شده بود. در لایۀ معنایی دوم، جنسیت حکمت، با در نظر داشتن ایزدبانوان حکمت بین‎النهرین و پیش‌زمینۀ تاریخی عهد قدیم، انگیزۀ ادبی ـ الهیاتی دارد. با تحلیل زمینۀ تاریخی روشن می‎شود که این شعر در سطح سوم، استعاره‎ای است از کهانت اورشلیم که همچون زنی شریر در حال اغواگری پرهیزگاران است. بر اساس همین باورِ قمرانیان به‌کهانت نادرست معبد و حکمت دروغین اورشلیم، آنان از اورشلیم کناره گرفتند.
کلیدواژه‌ها: یهودیت، حکمت، قمران، قطعۀ 4قم184، زن اغواگر، اورشلیم.
 


 

شماره مجله: 
41
شماره صفحه: 
79

بازخواني انجيل يوحنا بر مبناي مدل ويليام لد سشنز: ايمان به مثابة ارتباط شخصي

سال دهم، شماره دوم، پياپي 38، بهار 1398

مجتبي زرواني / دانشيار گروه اديان و عرفان دانشگاه تهران 
ميلاد اعظمي مرام / دانشجوي دکتري اديان و عرفان دانشگاه تهران   miladazamimaram@gmail.com
دريافت: 02/07/1397 ـ پذيرش: 10/11/1397
چکیده
ایمان، هم موضوع تأملات فلسفی و الهیاتی است و هم رفتار عملی مؤمنان؛ اما خود ایمان چیست؟ با تأمل بر خود مفهوم ایمان می‌توان سه مفهوم درونی و هم‌بسته را از هم تمییز داد: 1. متعلَق ایمان؛ 2. مؤمن؛ 3. ایمان. چون ایمان بدون مؤمن معنا نخواهد داشت و مؤمنان نیز به طرق مختلفی ایمانشان را نشان می‌دهند، با نمودهای ایمانی مختلفی روبه‌رو هستیم و همین امر ضرورت مدل‌بندی ایمان‌ورزی را نشان می‌دهد. تاریخ مسیحیت نشان می‌دهد که پدران کلیسا انجیل یوحنا را «انجیل معنوی» و معنویت‌گرایی شخصی را مشخصۀ‌ آن می‌دانستند. این نوشتار به‌ دنبال آن است تا با استفاده از مدل‌بندی ایمان‌ورزی از سوی ویلیام لد سشنز و اتخاذ مدل ارتباط شخصی، به بازخوانی معنویت‌گرایی شخصی انجیل یوحنا بپردازد. مطالعه و واکاوی گفته‌ها، تمثیل‌ها و نشانه‌ها در انجیل یوحنا نشان می‌دهد که این انجیل بر یک ارتباط شخصی، متقابل، محبت‌محور، پویا و زنده بین فردفرد مسیحیان و عیسي مسیح تأکید دارد.
کلیدواژه‌ها: ایمان، مدل‌بندی ایمان، مسیحیت، ارتباط شخصی.


شماره مجله: 
38
شماره صفحه: 
81
محتوای تغذیه