قربان علمي

تحلیل سطوح معنایی قطعۀ حکمی 4قم184 طومارهای بحرالمیت

قربان علمي / دانشيار دانشگاه تهران
سيده سوزان انجم‌روز/ دانشجوي دکتري اديان و عرفان تطبيقي، دانشگاه تهران    su.anjomerooz@ut.ac.ir
مجتبي زرواني / دانشيار گروه اديان، دانشگاه تهران
دريافت: 20/12/1397 ـ پذيرش: 22/04/1398
چکیده
حکمت و شرارت در نماد «زن» در سنت یهود، به‎ویژه در موارد ارائة تصاویر زنانه در ادبیات حکمی همواره مطرح بوده است. این جستار با تمرکز بر یکی از متون قمران، یعنی 4قم184، به تحلیل برخی کارکردهای وجوه حکمت در اندیشۀ قمرانیان می‎پردازد. وجود قطعۀ 4قم184 در میان نسخه‎های خطی قمران، دال بر اهمیت این متن کنایی در میان انجمن قمران و بازتاب اوضاعی است که این فرقه با آن درگیر بوده‎است. این قطعۀ طومارهای بحرالمیت، با شواهدی از کتاب مقدس در سه لایۀ معنایی واکاوی شده است: نخست، ‎آموزه‎های اخلاقی که در سنت دیرپای یهود شکوفا شده بود. در لایۀ معنایی دوم، جنسیت حکمت، با در نظر داشتن ایزدبانوان حکمت بین‎النهرین و پیش‌زمینۀ تاریخی عهد قدیم، انگیزۀ ادبی ـ الهیاتی دارد. با تحلیل زمینۀ تاریخی روشن می‎شود که این شعر در سطح سوم، استعاره‎ای است از کهانت اورشلیم که همچون زنی شریر در حال اغواگری پرهیزگاران است. بر اساس همین باورِ قمرانیان به‌کهانت نادرست معبد و حکمت دروغین اورشلیم، آنان از اورشلیم کناره گرفتند.
کلیدواژه‌ها: یهودیت، حکمت، قمران، قطعۀ 4قم184، زن اغواگر، اورشلیم.
 


 

شماره مجله: 
41
شماره صفحه: 
79

مقايسه و بررسي مبادي اولية زهد در تصوف و تائوئيسم (باتكيه بر آراي فضيل‌بن‌عياض و يانگ‌چو)

قربان علمي / دانشيار دانشگاه تهران     gelmi@ut.ac.ir
حسين اميدي / كارشناس ارشد اديان و عرفان، دانشگاه تهران     Hosseinomidi2015@yahoo.com
محمدرضا خياط محمدي / كارشناس ارشد اديان و عرفان، دانشگاه تهران
چکیده
این مقاله با استفاده از منابع دست‌اول و با روش توصیفی ـ تحلیلی به مقایسة آراي فضیل‌بن‌عیاض، صوفی سدة دوم اسلامی و یانگ‌چو، زاهد سده‌های نخستین تائویی، در باب زهد می‌پردازد. ضرورت این تحقیق بر شباهت‌های ابتدایی مکتب تائویسم و تصوف در باب زهد است؛ که به‌ظاهر موجب یکسان دانستن مفهوم زهد در این دو مکتب می‌شود؛ زیرا تصوف اسلامی با زهد آغاز شد و شروع مکتب تائویسم هم زهد است. در مجموع باید گفت که در ظاهر، اقوال فضیل و یانگ‌چو، در مواردی شبیه هستند؛ اما به‌رغم شباهت‌های ظاهری، نتیجه می‌شود که فضیل زاهدی عارف، عابد، اهل ایثار و طالب حق است؛ در‌حالی‌که یانگ‌چو، صرفاً زاهدی دنیاگریز، مادی‌گرا و متمایل به حفظ خویشتن از رنج‌های دنیوی است که فاقد ارزش‌های متعالی به نوع انسان است. در نتیجه، مفهوم زهد در آراي فضیل‌بن‌عیاض بر یانگ‌چو برتری دارد.
کلیدواژه‌: زهد در تصوف، زهد در تائویسم، فضیل‌بن‌عیاض، یانگ‌چو.


شماره مجله: 
35
شماره صفحه: 
73

مفهوم خدا دردين نوئر

سال هفتم، شماره چهارم، پياپي 28، پاييز 1395

قربان علمي / دانشيار اديان و عرفان تطبيقي دانشگاه تهران                                                                 gelmi@ut.ac.ir

حسين اميدي / دانشجوي كارشناسي ارشد معارف اسلامي دانشگاه فرهنگيان شيراز        Hosseinomidi2015@yahoo.com

دريافت: 05/05/1395 ـ پذيرش: 28/09/1395

چكيده

اين تحقيق با روش تحليلي و نظري به توصيف، تحليل و نقد داده هاي مربوط به دين نوئر در حوزه خداشناسي مي پردازد. هدف اين است كه با استفاده از مطالعات انسان شناختي اوانس پريچارد، ضمن بررسي مفهوم، كاركرد و صفات خدا، اعتقاد به خداي فطري و ذاتي را در دين ابتدايي نوئر اثبات كند. در گذشته، بسياري مفهوم خدا را در اديان انديشه اي خرافي، وهم آور و از روي ترس دانسته اند. اما پريچارد، با طرح الهيات فطري در دين نوئر و مقايسه آن با اديان متمدن، نشان داد كه مفهوم «الهيات» در اديان امري موهوم نيست. براساس يافته هاي پريچارد، الهيات نوئر الهياتي پيچيده، منحصر به فرد و همسان با اديان متكامل و متمدن است كه با زندگي ديني نوئرها گره خورده است. بر اين اساس، خداي نوئر، خدايي اخلاقي است كه داراي صفاتي به مانند دلسوز، آفريننده، خالق سنت ها و رسوم، بينا، شنوا، حافظ، دوست و پدر انسان ها، قادر مطلق، همه جاحاضر، عطابخش و گيرندة حيات است كه وجود آن در عرش آسمان و در قالب روحي آسماني با نام «كئوث» است.

كليدواژه ها: دين نوئر، مفهوم خدا، صفات خدا، كاركرد خدا.

 

شماره مجله: 
24
شماره صفحه: 
121

تحليلي بر پارادايم لوتر در باب انسان شناسي؛ در تعارض با پارادايم رسمي كليسا

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 26، بـهار 1395

مهدي قاسمي/ دانشجوي دکتري الهيات مسيحي دانشگاه اديان و مذاهب قم                        mahdiqasemi53@gmail.com

قربان علمي/ دانشيار دانشکده الهيات دانشگاه تهران                                                                           gelmi@ut.ac.ir

دريافت: 15/10/1394 ـ پذيرش: 23/03/1395

چکيده

با ظهور اومانيسم و نهضت اصلاح ديني، آگاهي جديدي دربارۀ فرديت انسان به وجود آمد و نحوۀ ارتباط انسان با خدا و آمرزيدگي، کانون توجه الهيات لوتر قرار گرفت. لوتر با درک اوضاع جديد، پارادايمي نو در باب انسان، آزادي اراده، و نوع رابطۀ او با خدا و ايمان وضع کرد. پيش تر خدا در تلقي کليساي قرون وسطايي، موجودي دور از دسترس بشر و هستي بود، اما وي با رد واسطگي کليسا در همة شئون، به خدايي در دسترس انسان اشاره کرد که مجال گفت وگوي مستقيم دارد. تحول مفهومي لوتر در باب آمرزيدگي بر اين اصل مبتني بود که خداوند، انسان را گويي آمرزيده است و جايگاه آمرزيدگي خدا در خارج از وجود شخص گناهکار قرار دارد. بنابراين، آمرزيدگي، اکتسابي و نه اعطايي است. اين پارادايم جديد، مخالف ديدگاه رايج آگوستيني در قرون وسطا مبني بر جايگاه عدالت در درون انسان بود که راه ورود کليسا براي هدايت انسان را باز مي کرد. اما جوهرۀ پارادايم لوتر در باب انسان ، آزادي او در برابر انسانِ اسير کليسا و شريعت بود. لذا بندگي آزادمنشانۀ انسان فقط در سايۀ اراده اي آزاد ميسور است.

کليدواژه ها: انسان شناسي ديني، پارادايم ديني، مارتين لوتر، فيض، آمرزيدگي، انسان شناسي.

 


 

شماره مجله: 
26
شماره صفحه: 
53

واكاوي روش پيتر برگر در فهم دين

 

 

سال سوم، شماره سوم، تابستان 1391، ص 29 ـ 44

Ma'rifat-i Adyān, Vol.3. No.3, Summer 2012

قربان علمی* / مهدی حسن‌زاده**

چكيده

برگر براي معرفي رويكرد خود در دين‌پژوهي، از اصطلاح «شهروندي دوگانه» استفاده كرده است؛ كسي كه هم مي‌تواند به كار الهياتي بپردازد و هم خود را از زمرة شهروندان محققان بداند. اين مقاله كوشيده است تا مؤلفه‌هايي را نشان بدهد كه براساس آنها برگر توانسته است با دو روشي كه داراي موضوع و روش متفاوت هستند، يعني جامعه‌شناسي و الهيات، به بررسي دين بپردازد. ابتداً ساختارهاي مرتبط درون‌آگاهي براي برگر نشان مي‌دهد كه در برخورد با پديده‌ها، انسان مي‌تواند از ساختارهاي مختلف ذهني خود بهره بگيرد، مشروط به اينكه ضوابط هريك را مراعات نمايد. سپس تعليق ارزش‌ها كمك مي‌كند تا ضوابط رويكرد جامعه‌شناسي براي وي روشن شود. در نهايت، ماهيت جهان‌هاي معنايي انسان به او نشان مي‌دهد كه رويكردهاي تجربي، به‌ويژه رويكرد جامعه‌شناسي، نمي‌تواند آخرين داوري و حكم را براي دين انجام دهد. اگر در برخي نظريه‌هاي علوم انساني، دين محصول ذهن آدمي است، براساس جامعه‌شناسي معرفت، خود آن نظريه‌ها هم نزد وي از اين نقد مبرا نيستند. بنابراين، صرف‌نظر از نتايج تحقيقات جامعه‌شناسي، برگر به‌راحتي به كار الهياتي خود مي‌پردازد.

كليد‌واژه‌ها: پيتر برگر، شهروندي دوگانه، ساختارهاي مرتبط ذهني، تعليق، شكنندگي معاني انساني.

شماره مجله: 
11
شماره صفحه: 
29
محتوای تغذیه