امير فرحزادي

ردپاي انديشه‌هاي بودايي در انگاره‌ها و آثار فرهنگي عصر ايلخانان

 سال چهاردهم، شماره سوم، پياپي 55، تابستان 1402، ص 77-94
 

نوع مقاله: پژوهشي
* امير فرحزادي/ مربي و عضو هيأت علمي گروه تاريخ دانشكده علوم انساني دانشگاه پيام نور تهران ايران     amirfarahzadi110@gmail.com
سيداحمد عقيلي/ دانشيار گروه تاريخ دانشكده علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان    aghili@lihu.usb.ac.ir
دريافت: 21/12/1400 ـ پذيرش: 21/03/1401
چکيده

شماره صفحه: 
77
محتوای تغذیه