فضاي قدسي

پرستشگاه در سنت زرتشتي و بودايي

 سال چهاردهم، شماره سوم، پياپي 55، تابستان 1402، ص 95-110
 

نوع مقاله: پژوهشي
* ‌سعيد گراوند/ دانشيار گروه اديان و عرفان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان     geravand_s@yahoo.com
اعظم صاحبي/ كارشناسي ارشد اديان و عرفان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان    Azam. sahebi65@yahoo.com
سمانه مظفري/ كارشناسي ارشد اديان و عرفان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان    mozafarisama95@gmail.com
دريافت: 05/01/1401 ـ پذيرش: 04/04/1401

شماره صفحه: 
95
محتوای تغذیه