محمدهاشم رضائي

واکاوي بنيادهاي اَشويي در اوستاي کهن ساسانفر

سال چهاردهم، شماره سوم، پياپي 55، تابستان 1402، ص 129-146
 

نوع مقاله: پژوهشي

نيره سادگي/ دكتراي فلسفة تعلیم و تربیت دانشگاه پيام نور اراك    sadegi@gmail.com
* محمدهاشم رضائي/ دانشيار گروه روان‌شناسي تربيتي دانشگاه پيام نور      m-hrezaee@yahoo.com
فائزه ناطقي/ استاديار برنامه درسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك     f-nateghi@iau-arak.ac.ir
دريافت: 10/12/1400 ـ پذيرش: 30/03/1401

شماره صفحه: 
129
محتوای تغذیه