رضا کهساري

ريشه‌ها و عوامل انحطاط اخلاقي يهود از منظر قرآن کريم

سال چهاردهم، شماره سوم، پياپي 55، تابستان 1402، ص 39-58
 

نوع مقاله: پژوهشي
* مهري حکمت/ دانشجوي دکتري قرآن و حديث دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان     azadf471@gmail.com
رضا کهساري/ استاديار گروه فلسفه و کلام، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان    kohsari888@gmail.com
محمدحسين طاهري آکردي/ دانشيار گروه اديان، مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) قم    taheri-akerdi@iki.ac.ir

شماره صفحه: 
39
محتوای تغذیه