راه‌هاي اثبات زنا

مقايسه تطبيقي جرم زنا در متون فقهي اماميه و کتب مقدس يهود

 سال سيزدهم، شماره سوم، پياپي 51، تابستان 1401، ص65-86
 

نوع مقاله: پژوهشي
مينا عيسوند/ كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر    minaisvand73@gmail.com
* سيدعلي رباني موسويان / استاديار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز     a.rabbani110@yahoo.com
دريافت: 25/10/1400 ـ پذيرش: 03/03/1401

شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
65
محتوای تغذیه