شنکره

بررسي جهان هستي به‌مثابة رؤيا از ديدگاه شنکره

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 50، بهار 1401، ص117-134

نوع مقاله: پژوهشي

زهرا اسكندري / استاديار گروه معارف اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد داريون    eskandari66z@gmail.com
دريافت: 14/07/1399 ـ پذيرش: 16/10/1399

شماره مجله: 
50
شماره صفحه: 
177
محتوای تغذیه