سيده معصومه شاهميري

اصل اخلاقي «تسليم» در اخلاق بندگي مبتني بر عهد جديد و قرآن کريم

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 53، زمستان 1401، ص67-84
 

نوع مقاله: پژوهشي
* سيده معصومه شاهميري/ دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و مربی گروه علوم قرآن وحدیث مجتمع آموزش عالی  بنت‌الهدی، جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران     mshahmiry@yahoo.com

شماره مجله: 
53
شماره صفحه: 
67
محتوای تغذیه