محمدرضا عدلی

جايگاه عشق در اخلاق شفقت در ديدگاه آگوستين و امام محمد غزالي

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 53، زمستان 1401، ص85-94
 

نوع مقاله: پژوهشي
ناهيد غياثي/ دانشجوی دکتری گروه ادیان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامی تهران    hiasinahid7@gmail.com 
* بخشعلي قنبري/ دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامی تهران     Bak.Qanbary@iauctb.ac.ir

شماره مجله: 
53
شماره صفحه: 
85
محتوای تغذیه