امیر خواص

پروتستانتيزم و ايجاد بحران در مرجعيت ديني

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 53، زمستان 1401، ص125-142
 

نوع مقاله: پژوهشي
* ‌سيداحمد طباطبايي ستوده/ دانش‌پژوه دکتري اديان و عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)      chmail.ir@sats

شماره مجله: 
53
شماره صفحه: 
125
محتوای تغذیه