ادیان

بررسي تطبيقي ديدگاه متون مقدس اديان ابراهيمي و دانش پزشکي درباره آميزش در دوره عادت ماهانه

سال سيزدهم، شماره سوم، پياپي 51، تابستان 1401، ص87-102
 

نوع مقاله: پژوهشي
* يحيي نورمحمدي نجف‌آبادي / استاديار گروه معارف اسلامي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه ملاير     normohamadi126@gmail.com
ايران سليماني/ استاديار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل    i.soleimani.129@gmail.com

شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
87

بررسي تحليلي ادله همگرايانه و واگريانه در تقريب بين اديان با تأكيد بر مباني ارزش‌شناختي

سال سيزدهم، شماره سوم، پياپي 51، تابستان 1401، ص121-136
 

نوع مقاله: پژوهشي
عظيم اميري/ كارشناس ارشد دين‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    amiriazim1356@gmail.com
* محمدحسين طاهري آكردي/ دانشيار گروه اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    Taheri-akerdi@iki.ac.ir
دريافت: 09/12/1400 ـ پذيرش: 08/05/1401

شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
121
محتوای تغذیه