مجيدرضا مقني‌پور

مطالعه تطبيقي فضاي کالبدي کليسا و مسجد بر پايه مباني انسان‌شناختي مسيحيت و اسلام

سال سيزدهم، شماره سوم، پياپي 51، تابستان 1401، ص25-46

نوع مقاله: پژوهشي

مرضيه‌سادات شجاعي/ كارشناس ارشد پژوهش هنر مؤسسه آموزش عالي هنر شيراز    m.shodjaee@gmail.com
* مجيدرضا مقني‌پور / استاديار گروه هنر دانشگاه شيراز     moghanipour@shirazu.ac.ir
دريافت: 13/06/1400 ـ پذيرش: 03/12/1400

شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
25
محتوای تغذیه