کاتولیک رومی

بررسی تحلیلی مسیحیت کاتولیک در اسپانیا از آغاز تا قرن پانزدهم ميلادي

سال دوازدهم، شماره چهارم، پياپي 48، پاييز 1400، ص89-101
 

نوع مقاله: پژوهشي
سيد محمدرضا ميريوسفي / دانشجوي دكتري اديان و عرفان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(قدس‌سره)    basehosyen@yahoo.com
دريافت: 1399/9/1 ـ پذيرش: 1400/1/20

شماره مجله: 
48
شماره صفحه: 
89
محتوای تغذیه