ساره

توجيهات رَبّي‌هاي اَگّادا، متفکران يهودي و محققان از صفات منفي حضرت ابراهيم، ساره، لوط و يعقوب (ع) در عهد عتيق

 سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 53، زمستان 1401، ص95-110

نوع مقاله: پژوهشي
مظاهر احمدتوبي/ استاديار گروه اديان و عرفان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان      mahmadtobi@yahoo.com
دريافت: 20/03/1401 ـ پذيرش: 15/08/1401

شماره مجله: 
53
شماره صفحه: 
95

بررسی تطبیقی جایگاه حضرت ساره در قرآن و تورات، با تکیه بر نقد روایات تفسیری

 سال دوازدهم، شماره چهارم، پياپي 48، پاييز 1400، ص25-42
 

نوع مقاله: پژوهشي
* زهره نريماني / استاديار گروه قرآن و تفسير، دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم    zohrehnarimani92@yahoo.com
جعفر فيروزمندي بندپي / استاديار گروه زبان و ادبيات عرب، دانشگاه آزاد اسلامي، کرمانشاه، ايران
زينب شهسواري / كارشناس ارشد قرآن و تفسير، دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم
دريافت: 1399/10/8 ـ پذيرش: 1400/2/20

شماره مجله: 
48
شماره صفحه: 
25
محتوای تغذیه