عیسی مسیح

مصائب مسيح

سال دوازدهم، شماره چهارم، پياپي 48، پاييز 1400، ص77-88
 

نوع مقاله: پژوهشي
انسيه شيرخدائي / دکتري اديان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامي    khshirkhodae@gmail.com
* ابوالفضل محمودي / دانشيار گروه اديان و عرفان تطبيقي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران
طاهره حاج ابراهيمي / دانشيار گروه اديان و عرفان تطبيقي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران
دريافت: 1399/3/20 ـ پذيرش: 1399/8/29

شماره مجله: 
48
شماره صفحه: 
77
محتوای تغذیه