خداشناسی

بررسی جایگاه و اوصاف خدا در عقاید ارامنة ارتدکس ایران بر اساس دیوار‌نگارة کلیسای وانک

سال دوازدهم، شماره چهارم، پياپي 48، پاييز 1400، ص117-134
 

نوع مقاله: پژوهشي

عسگر ديرباز / دانشيار گروه فلسفه و كلام، دانشگاه قم
* محمد دين‌محمدي / دانشجوی دکتری اندیشه معاصر، دانشگاه المصطفی (ص)    mdm1360@gmail.com
محمدحسين رحيمي / طلبه پايه 9، مدرسه علميه امام صادق (ع)
دريافت: 1399/10/26 ـ پذيرش: 1399/7/12

چکیده

شماره مجله: 
48
شماره صفحه: 
117
محتوای تغذیه