قرآن کریم

بررسی و نقد عقاید گنوسی در انجیل توماس بر اساس آموزه‌های قرآنی

* مرضيه وحداني / كارشناسي ارشد تفسير و علوم قرآن، دانشكده تربيت مدرس مشهد    m.vahdani067@gmail.com
محسن ديمه‌كار گراب / دانشيار دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم، دانشكده تربيت مدرس قرآن مشهد    Mdeymekar@gmail.com
دريافت: 13/03/1398 ـ پذيرش: 14/07/1398
چکیده
انجیل توماس از جمله کشفیات نجع حمادی و مبتنی بر عقاید گنوسی ـ مسیحی است و پژوهشگران تحقیقات بسیاری را در زمینه‌های تاریخی و مذهبی پیرامون این کشفیات و مخصوصاً عقاید گنوسی که حاکم بر بیشتر این متون است، انجام داده‌اند؛ که می‌توان گفت در این راستا به‌دنبال کشف یک مسئله بوده‌اند و آن اینکه گنوس به حقیقت نزدیک است یا مسیحیت؟ در این مقاله نیز یکی از متون نجع حمادی (انجیل توماس) و عقاید موجود در آن (گنوسی ـ مسیحی) مورد نقد و بررسی تطبیقی با قرآن کریم قرار گرفته است که می‌توان گفت طبق این بررسی تطبیقی، بیش از نیمی از گفتارهای منسوب به حضرت عیسی در این انجیل ساختگی و مخالف با آموزه‌های اسلامی است و این ادعا را که ۱۱۴ گفتار موجود، منسوب به آن حضرت است، به‌نوعی مردود می‌شمارد. البته بخشی از گفتارها دارای تطابق ظاهری با آموزه‌های اسلامی است؛ اما لازم به ذکر است كه همین بخش‌های مشترک نیز بر اساس بررسی انجام‌شده، با روش و نگرش اسلامی در تقابل است.
كلیدواژه‌ها: قرآن کریم، اناجیل غیر رسمی، عیسی، گنوس، مسیحیت.
 


 

شماره مجله: 
47
شماره صفحه: 
7

تحليل مقايسه‌اي خلق از عدم در قرآن و عهدين

* مجتبي نوري كوهبناني / دانشجوي دكتري اديان و عرفان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mogtaba.nori.110@gmail.com
مرتضي صانعي / استاديار گروه اديان و عرفان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
دريافت: 30/06/1398 ـ پذيرش: 12/12/1398
چکیده
دربارة چگونگی آفرینش، ديدگاه‌هاي گوناگوني در آثار فلاسفه و متکلمانِ وجود دارد که در نوشتار پیش‌رو به‌شيوة توصيفي‌تحليلي به بررسي اين مسئله پرداخته شده است. در اين مقاله تلاش بر اين است كه از منظر قرآن کریم و کتاب مقدس، نحوة آفرینش، واکاوی و تبیین شود. خلق از عدم، از بحث‌های مهمی است که باید از نظر دینی به آن پرداخت و در نهایت بحث‌های مرتبط با آن‌را روشن كرد؛ چراکه پایة بسياري از مسائل علمی و دینی است. در ادامه، خلطی که برخی مرتکب شده و حوزة دین و عقل را جدا کرده‌اند، در قالب یک اشکال مطرح شده و پاسخ آن از زبان اسلام ـ که تنها پاسخگو به این اشکال است ـ بیان گرديده است. در پايان، به نتیجة حاصل از بحث‌های صورت‌گرفته اشاره
شده است.
کلیدواژه‌ها: قرآن کریم، عهدین، خلق از عدم، خلق من لا شيء، خلق لا من شيء.
 


 

شماره مجله: 
1400
شماره صفحه: 
7
محتوای تغذیه