حمید افشار

بررسي تأثيرات سياسي و اجتماعي دوره قاجاريه و پهلوي بر معماري مذهبي يهوديان تهران

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 50، بهار 1401، ص41-58

نوع مقاله: پژوهشي

حميد افشار / دانشجوي دکتري تخصصي گروه باستان‌شناسي، واحد علوم تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران
* هايده خمسه / استاديار گروه باستان‌شناسي، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامي، ابهر، ايران    Hkhamseh72@yahoo.com
محمد بهرام‌زاده / استاديار بنياد ايران‌‌‌شناسي
دريافت: 11/09/1399 ـ پذيرش: 18/02/1400

شماره مجله: 
50
شماره صفحه: 
41
محتوای تغذیه