توجیه

توجيهات رَبّي‌هاي اَگّادا، متفکران يهودي و محققان از صفات منفي حضرت ابراهيم، ساره، لوط و يعقوب (ع) در عهد عتيق

 سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 53، زمستان 1401، ص95-110

نوع مقاله: پژوهشي
مظاهر احمدتوبي/ استاديار گروه اديان و عرفان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان      mahmadtobi@yahoo.com
دريافت: 20/03/1401 ـ پذيرش: 15/08/1401

شماره مجله: 
53
شماره صفحه: 
95
محتوای تغذیه