روشنك آذري

روند شکل‌گیری مفهوم انتزاعی نجات‌بخش در مسیحیت، بر اساس مباحثات سنت آگوستین با اسپسگان مانوی در متون افریقای قرون اولیة میلادی

سال دوازدهم، شماره چهارم، پياپي 48، پاييز 1400، ص103-116
 

نوع مقاله: پژوهشي
روشنک آذري / استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه فرهنگيان    azariroshanak@gmail.com
دريافت: 1398/4/24 ـ پذيرش: 1398/9/19

شماره مجله: 
48
شماره صفحه: 
103
محتوای تغذیه