امیرحسین فراستی

یادکرد نام امام حسین(ع) در تورات (مطالعة موردی: نقد و تحلیل مقالة «الإمام الحسين(ع) بين القرآن والتوراة والإنجيل»)

سال دوازدهم، شماره چهارم، پياپي 48، پاييز 1400، ص7-24
 

نوع مقاله: پژوهشي

* محمود کريمي / دانشيار گروه علوم قرآن و حديث، دانشگاه امام صادق(ع)    karimiimahmoud@gmail.com
اميرحسين فراستي / دانشجوي کارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث، دانشگاه امام صادق(ع)
دريافت: 1399/7/21 ـ پذيرش: 1399/11/29

شماره مجله: 
48
شماره صفحه: 
7
محتوای تغذیه