رضوانه نجفي سواد رودباري

بررسي تطبيقي وحدت وجود از ديدگاه مكتب ودانته در عرفان هندويي با مكتب صدرايي در عرفان اسلامي

 سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 49، زمستان 1400، ص49-64
 

نوع مقاله: پژوهشي
رضوانه نجفي سواد رودباري/ استاديار گروه معارف، دانشگاه سيستان و بلوچستان    r.najafi1342@gmail.com
دريافت: 1399/3/18 ـ پذيرش: 1399/9/16

شماره مجله: 
49
شماره صفحه: 
49
محتوای تغذیه