يوليا آبسالياموا

بررسي تطبيقي سنت‌هاي به‌جامانده از اديان و باورهاي ابتدايي در مسئلة مرگ، در ميان تاتارهاي مسلمان و مسيحي

سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 49، زمستان 1400، ص101-116

نوع مقاله: پژوهشي

* محمد مدبر چهاربرج/ كارشناس‌ارشد اديان، دانشگاه اديان و مذاهب    Modabber.ch@Gmail.com
سيامك جعفرزاده/ استاديار گروه فقه و حقوق اسلامي، دانشگاه اروميه
يوليا آبسالياموا/ كارشناس‌ارشد علوم انساني، دانشگاه ملي باشقيرستان روسيه
دريافت: 1399/3/20 ـ پذيرش: 1399/9/17

شماره مجله: 
49
شماره صفحه: 
101
محتوای تغذیه