منونایت

بررسي صلح از ديدگاه منونايت، بر اساس انديشة تشيع

 سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 49، زمستان 1400، ص23-32
 

نوع مقاله: پژوهشي
* صديقه رحيمي‌ثابت/ دانشجوي دکتري کلام اماميه، دانشگاه قرآن و حديث     sisirs212@gmail.com
احمد کريمي/ استاديار گروه کلام، دانشگاه قرآن و حديث
دريافت: 26/05/1399 ـ پذيرش: 27/09/1399
چکیده

شماره مجله: 
49
شماره صفحه: 
23
محتوای تغذیه