الهیات

بررسی جایگاه و اوصاف خدا در عقاید ارامنة ارتدکس ایران بر اساس دیوار‌نگارة کلیسای وانک

سال دوازدهم، شماره چهارم، پياپي 48، پاييز 1400، ص117-134
 

نوع مقاله: پژوهشي

عسگر ديرباز / دانشيار گروه فلسفه و كلام، دانشگاه قم
* محمد دين‌محمدي / دانشجوی دکتری اندیشه معاصر، دانشگاه المصطفی (ص)    mdm1360@gmail.com
محمدحسين رحيمي / طلبه پايه 9، مدرسه علميه امام صادق (ع)
دريافت: 1399/10/26 ـ پذيرش: 1399/7/12

چکیده

شماره مجله: 
48
شماره صفحه: 
117

امکان یا امتناع الهیاتی روشمند در نامه‌های پولسِ قدیس

حسن احمدي‌زاده / استاديار فلسفه تطبيقي، دانشگاه کاشان    hasan.ahmadizade@gmail.com
دريافت: 12/06/1398 ـ پذيرش: 19/10/1398
چکیده
ازآنجاکه پولس چهره‌ای مهم و تأثیرگذار در تاریخ مسیحیت به شمار می‌آید، این پرسش در خصوص نامه‌های منسوب به او قابل طرح است که آیا می‌توان الهیاتی روشمند و منسجم را در نوشته‌های او ملاحظه کرد. در این جستار، ضمن توجه به دیدگاه‌های مختلف دربارة امکان یا امتناع الهیاتی روشمند در آراي پولس، امکان چنین الهیاتی را در نامه‌های پولس، مورد توجه قرار خواهیم داد. او خود در ارائة الهیاتی روشمند، از سویی به پیشینة الهیاتی‌اش در سنت یهودیت توجه دارد؛ چنان‌که بسیاری از پژوهشگران الهیات مسیحی بر این امر اذعان دارند که ایمانِ پولس در تعلق وی به سنت یهودی ریشه دارد؛ از سوی دیگر، پولس به تجربه‌های شخصی و عرفانی‌اش در مواجهه با سنت الهیاتیِ مسیحی نیز توجه دارد. در این پژوهش، با توجه به چهار آموزة کلیدی در الهیات مسیحی، بیان خواهیم کرد که می‌توان الهیاتی روشمند، البته نه‌چندان واضح، را در نامه‌هاي پولس ملاحظه کرد. این چهار مبحث عبارت‌اند از: مبرا بودن از گناه از طریق ایمان، الهیات اخلاقی، گناه نخستین و تثلیث.
کلیدواژه‌ها: پولس، الهیات، روش‌شناسی، ایمان، تثلیث.
 


 

شماره مجله: 
42
شماره صفحه: 
93
محتوای تغذیه