سيدمحمدحسن صالح

بررسي تحليلي ابعاد و گسترة يوناني‌مآبي در دورة هلنيسم يهودي

سال نهم، شماره چهارم، پياپي 36، پاييز 1397

سيدمحمدحسن صالح / دانشجوي دكتري اديان و عرفان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    m.hasansaleh2010@gmail.com
محمدحسين طاهري آكردي / استاديار گروه اديان و عرفان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
دريافت: 22/12/1396 ـ پذيرش: 09/07/1397
چکیده
با تسلط اسکندر مقدونی بر فلسطین و دیگر سرزمین‌های خاورمیانه در قرن چهارم قبل از میلاد، دورة تاریخی هلنیسم در یهودیت شکل گرفت که تا سه قرن امتداد یافت. در این دوره به دليل سیاست تسامح فرهنگی حاکمان یونانی، فرهنگ و اندیشة یونان در لایه‌های مختلف زندگی و اندیشة یهودیان نفوذ کرد. در این مقاله با مراجعه به منابع یهودی، ابعاد مختلف این تأثیرپذیری واکاوی شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، یوناني‌مآبی در سه سطح اجتماعی، فرهنگی و الهیاتی دارای تأثیراتی بر جامعة یهودی بود. تغییر زبان و تدوین ترجمة سبعینیه، مهم‌ترین مصداق این تأثیرپذیری به شمار می‌روند. با این‌حال به سبب تلاش حسیدیم و برجسته شدن آموزة «برگزیدگی»، یونانی‌مآبی رو به افول گذاشت و به حاشیه رفت.
کلیدواژه‌ها: هلنیسم، یونانی‌مآبی، ترجمة سبعینیه، کتب حکمت، آموزة برگزیدگی.


شماره مجله: 
36
شماره صفحه: 
61

انسان شناسي پولسي و ساحت هاي وجودي انسان

سال هشتم، شماره سوم، پياپي 31، تابستان 1396

سيدمحمدحسن صالح / دانشجوي دكتري اديان و عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

دريافت: 23/01/1396 ـ پذيرش: 05/06/1396                                                              m.hasansaleh2010@gmail.com

 

چكيده

از جمله اقسام انسان شناسي، انسان شناسي ديني است كه با تكيه بر متون مقدس اديان، به بررسي ابعاد و سرشت انساني مي پردازد. با توجه به تأثيرپذيري انكار ناپذير مسيحيت از آموزه هاي پولس، اين مقاله تلاش دارد با مراجعه مستقيم به نامه هاي پولس در عهد جديد و همچنين با توجه به شواهد تاريخي، ديدگاه او درباره چندگانگي ساحت وجودي انسان را واكاوي نمايد. بر اساس نتايج اين تحقيق، مي توان گفت: پولس به غير از جسم، ساحت ديگري نيز براي انسان قائل است كه بر خلاف جسم، مانا و ماندگار است و داراي آثار مختلف و متنوعي است. همچنين با اينكه پولس در بعضي عبارات خود بين نفس و روح تفكيك قائل شده است، اما ساير نوشته هاي وي، تمايز جوهري ميان اين دو را تأييد نمي كند. اين اسامي مختلف، صرفاً به كاربردهاي مختلف ساحت غيرجسماني اشاره دارند و دليلي بر مجزا بودن آنها در دست نيست.

كليدواژه ها: پولس، نفس، روح، فيزيكاليسم، سه گانه انگاري.


 

شماره مجله: 
31
شماره صفحه: 
113

خداگونگي اخلاقي در آيين يهود؛ مفهومي در حال دگرديسي و تحول

سال هفتم، شماره چهارم، پياپي 28، پاييز 1395

سيدمحمدحسن صالح / دانشجوي دكتري اديان و عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره  m.hasansaleh2010@gmail.com

دريافت: 07/05/1395 ـ پذيرش: 24/09/1395

چكيده

يكي از عناصر مهم در هر نظام اخلاقي، نظرية ارزش است كه بر اساس آن، ملاك درستي يا نادرستي اعمال در آن نظام اخلاقي تبيين مي گردد. در نظام اخلاقي يهود، نظرية ارزش از نوع غايت محور بوده كه آدمي با عمل به فضايل و دوري از رذايل اخلاقي، به غايت خداگونگي دست يافته و مستحق عناويني همچون مقدس، عادل و صديق مي گردد. اين تحقيق، بر آن است كه ضمن واكاوي لوازم و قلمرو مفهوم خداگونگي بر اساس منابع درون ديني، فرايند آن را بر اساس ادوار چهارگانه اخلاق يهودي تحليل نمايد. به نظر مي رسد، خداگونگي در ادوار اخلاقي پيش از مدرن، جايگاه خود را به عنوان غايت در نظام اخلاقي يهود حفظ كرد. اما در دوران مدرن و با تأثيرپذيري از نظريات كانت، اخلاق يهودي در حال تبدل ماهيت از غايت گرايي به وظيفه گرايي است. با اين حال، نمونه هايي از اصالت خداگونگي را مي توان در اين اخلاق مشاهده كرد.

كليدواژه ها: نظرية ارزش، خداگونگي، غايت گرايي، اخلاق توراتي، اخلاق حاخامي.

 

شماره مجله: 
28
شماره صفحه: 
85
محتوای تغذیه