محمدحسين طاهري آکردي

ريشه‌ها و عوامل انحطاط اخلاقي يهود از منظر قرآن کريم

سال چهاردهم، شماره سوم، پياپي 55، تابستان 1402، ص 39-58
 

نوع مقاله: پژوهشي
* مهري حکمت/ دانشجوي دکتري قرآن و حديث دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان     azadf471@gmail.com
رضا کهساري/ استاديار گروه فلسفه و کلام، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان    kohsari888@gmail.com
محمدحسين طاهري آکردي/ دانشيار گروه اديان، مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) قم    taheri-akerdi@iki.ac.ir

شماره صفحه: 
39

«آزادي در روح‌القدس» از نگاه مسيحيت پنطيكاستي؛ آموزه‌اي اصيل يا ابزاري تبشيري؟

سال دهم، شماره دوم، پياپي 38، بهار 1398

ياسر ابوزاده گتابي / دانشجوي دکتري اديان و عرفان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    y.a.g@chmail.ir
محمدحسين طاهري آکردي / استاديار گروه اديان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
دريافت: 25/10/1396 ـ پذيرش: 02/04/1397
چکیده
مسیحیت پنطیکاستی فرقه‌ای پروتستانی است که در ابتدای قرن بیستم و بر پایة روح‌القدس‌محوری به وجود آمده است. پنطیکاستی‌ها معتقدند که همة اقشار جامعه توانایی دریافت روح‌القدس را دارند. از این‌رو، از نگاه پنطیکاستی‌ها، آزادی در روح‌القدس آموزه‌ای است که به انعطاف بالای این جنبش در اتخاذ استراتژی‌های تبشیری و عبادی، دریافت عطایا و اموری از این دست منجر شده است؛ لیکن نگاه گزینشی پنطیکاستی‌ها به این آموزه و ابداعات آنها در این آموزه، به‌همراه نقد جدی کتاب مقدس بر اصل روح‌القدس‌محوری، از جمله اشکالاتی است که بر این آموزه وارد شده است. از این‌رو این پژوهش درصدد است تا با بررسی و تحلیل علمی این آموزه، تحقیقی مبسوط در این‌باره ارائه دهد.
کلیدواژه‌ها: آزادی در روح‌القدس، کلیسای پنطیکاستی، تبشیر، کتاب مقدس.


شماره مجله: 
38
شماره صفحه: 
41
محتوای تغذیه