یحیی نورمحمدی نجف‌آبادی

بررسي تطبيقي ديدگاه متون مقدس اديان ابراهيمي و دانش پزشکي درباره آميزش در دوره عادت ماهانه

سال سيزدهم، شماره سوم، پياپي 51، تابستان 1401، ص87-102
 

نوع مقاله: پژوهشي
* يحيي نورمحمدي نجف‌آبادي / استاديار گروه معارف اسلامي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه ملاير     normohamadi126@gmail.com
ايران سليماني/ استاديار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل    i.soleimani.129@gmail.com

شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
87
محتوای تغذیه