علي طاهري دهنوي

تطبيق و بررسي رويکردهاي الهياتي و غيرالهياتي در حوزة منابع ‌زيستي و طبيعي

سال چهاردهم، شماره سوم، پياپي 55، تابستان 1402، ص 147-167
 

نوع مقاله: پژوهشي
* ‌سيدمجتبي جلالي/ استاديار گروه معارف دانشگاه شهرکرد     s.m.jalali@sku.ac.ir
علي طاهري دهنوي/ کارشناس‌ ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه شيراز    alitaheridehnavi110@gmail.com
دريافت: 21/01/1401 ـ پذيرش: 12/05/1401
چکيده

شماره صفحه: 
147
محتوای تغذیه