گفت‌وگوي اديان

نگاه بوداييان به اسلام با تکيه بر متون کاله‌چکره تنتره

 سال چهاردهم، شماره سوم، پياپي 55، تابستان 1402، ص 111-128
 

نوع مقاله: پژوهشي
مهران رهبري/ دكتراي اديان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات     mrahbari121@gmail.com
دريافت: 05/01/1401 ـ پذيرش: 04/04/1401
چکيده

شماره صفحه: 
111
محتوای تغذیه