سيدلطف الله جلالي

جريان‌هاي الاهياتي يهودي متأثر از جريان‌هاي اسلامي در دورة ميانه

سال دوم، شماره سوم، تابستان 1390، ص 19 ـ 46
Ma'rifat-i Adyān, Vol.2. No.3, Summer 2011

سيدلطف‌الله جلالي*

چكيده

الاهيات فلسفي يهودي در دورة ميانه، داراي گرايش‌هاي فكري برجسته‌اي است كه تاكنون كمتر مورد توجه بوده است. اين گرايش‌ها، متأثر از جريان‌هاي فكري اسلامي است. اين مقاله، با رويكرد تحليلي و نظري به شناسايي اين جريان‌ها پرداخته شده و اثرپذيري آنها از جريان‌هاي فكري اسلامي به شيوة مقايسه و تحليل، مورد ارزيابي قرار گرفته است. يافته‌هاي اين پژوهش، عبارتند از: گرايش كلامي، متأثر از معتزله؛ گرايش نوافلاطوني، متأثر از مكتب نوافلاطوني رايج در ميان اسماعيليه؛ گرايش ارسطويي رايج در ميان فلاسفة مشائي مسلمان و گرايش نص‌گراي رايج در ميان گروه‌هاي مختلف اسلامي، بخصوص اشاعره و سرانجام، گرايش عقل‌گرايي مكتب قرائيم، در پاره‌اي از انديشه‌هاي اساسي، متأثر از مكتب اهل رأي در عراق و نيز معتزله و در پاره‌اي ديگر، متأثر از اهل حديث هستند. بسياري از الاهي‌دانان اين دوره، داراي گرايش‌هاي تركيبي مي‌باشند؛ ممكن است يك رويكري داراي دو گرايش كلامي و ارسطويي، يا گرايش كلامي و نوافلاطوني، يا دو گرايش كلامي و ضد ارسطويي باشند.

كليدواژه‌ها: يهوديت، اسلام، الاهيات، الاهيات فلسفي، دورة ميانه، كلام، فلسفه.

شماره مجله: 
7
شماره صفحه: 
19

رسالة الهيات عرفاني ديونيسيوس آريوپاغي

 سال اول، شماره اول، زمستان 1388، ص 159 ـ 183

رسالة الهيات عرفاني ديونيسيوس آريوپاغي

سيدلطف‌الله جلالي*

چكيده

ديونيسيوس آريوپاغي، شخصيت برجستة كتاب مقدس است و اعتقاد بر اين است كه وي از ياران و صحابيان رسولان و از قديسان، و در اوايل قرن دوم ميلادي بوده است. اما شهرت وي نه فقط به دليل شخصيت كتاب مقدسي او، بلكه به دليل مجموعه رساله‌ها و نگاشته‌هايي است كه در سال 533 در شورايي در قسطنطنيه به وي نسبت داده شده است. آريوپاغي مجعول داراي آثار بسياري بوده كه بيشتر آنها از ميان رفته و تنها چهار رساله و تعدادي نامه از وي باقي مانده است. يكي از رساله‌ها رسالة الاهيات عرفاني است كه معرف الاهيات عرفاني در مسيحيت است. درون ماية اصلي رسالة الاهيات عرفاني، الاهيات سلبي است و بر تعالي و فراباشندگي خداوند تأكيد دارد و اين تعالي را بر حسب مفاهيمي چون تحير و غيب شرح مي‌دهد و در عين حال كه بر امكان اتحاد انسان با خدا و پيوستن به او و تجربة عرفاني تأكيد مي‌ورزد. يعني مقام خدايي را مقام غيب مطلق مي‌داند كه در آن انديشة انسان را به هيچ نحوي، راه نيست و عقل و انديشة انسان، دچار حيرت مي‌شود. هرچند انسان مجرب و طي طريق كرده، از راه تطهير نفس، به همان مقام نيز مي‌تواند راه يابد و به تعبير آريوپاغي، مي‌تواند در آن غوطه‌ور شود و با او كه بالكل غير قابل شناخت و در «مقام غيب مطلق» است، متحد مي‌شود.

كليد واژه‌ها: ديونيسيوس آريوپاغي، الاهيات عرفاني، الاهيات سلبي، غيب و تحير.

شماره مجله: 
1
شماره صفحه: 
159
محتوای تغذیه