هرتسل

نقد دروني مباني هرتسل با نظر بر ديدگاه‌هاي احدهاعام

نوري سادات شاهنگيان / استاديار گروه اديان و عرفان، دانشگاه الزهرا علیه السلام    n.s.shahangian@alzahra.ac.ir
بهاره ضميري جيرسرايي / كارشناس ارشد اديان و عرفان، دانشگاه الزهرا علیه السلام    baharehzamiri@yahoo.com
چکیده
صهیونیزم سیاسی، که بر پایه اندیشه‌‌های تئودور هرتسل بنا شد، از آغاز نقدهایی را از برون و درون درپی داشت. آشرگینزبرگ(احدهاعام)، بانی صهیونیزم فرهنگی، از جمله این ناقدان درون جریان صهیونیزم بود. دیدگاه او دربارة اصول و روش‌های صهیونیزم سیاسی و نقدهای وی بر اندیشه‌های هرتسل، در این مقاله بررسی شده است. گردآوری اطلاعات در این مقاله با مراجعه به آثار احدهاعام و هرتسل و با بهره‌گیری از اقوال بی‌واسطه و باواسطه این دو اندیشمند بوده است. احدهاعام دیدگاه‌های هرتسل را دربارة نجات یهودیان از طریق مهاجرت به فلسطین، ایجاد کشور مستقل یهودی و کسب حمایت‌های بین‌المللی برای تأسیس دولتی یهودی، برای تحقق سایر اهداف صهیونیزم سیاسی به چالش کشید، براحیای فرهنگی و روحانی قوم و حفظ هویت یهودی آنان، از طریق توجه به ارزش‌های ملی تأکید کرد؛ اصولی که از نظر هرتسل کاملا مغفول مانده بود.

کلیدواژه‌ها: صهیونیزم، هرتسل، احدهاعام، یهود، فرهنگی، سیاسی.


شماره مجله: 
35
شماره صفحه: 
109
محتوای تغذیه