سعيد گراوند

پرستشگاه در سنت زرتشتي و بودايي

 سال چهاردهم، شماره سوم، پياپي 55، تابستان 1402، ص 95-110
 

نوع مقاله: پژوهشي
* ‌سعيد گراوند/ دانشيار گروه اديان و عرفان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان     geravand_s@yahoo.com
اعظم صاحبي/ كارشناسي ارشد اديان و عرفان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان    Azam. sahebi65@yahoo.com
سمانه مظفري/ كارشناسي ارشد اديان و عرفان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان    mozafarisama95@gmail.com
دريافت: 05/01/1401 ـ پذيرش: 04/04/1401

شماره صفحه: 
95

بررسي تطبيقي عمل در حديقة الحقيقة و بهگودگيتا

سال هشتم، شماره سوم، پياپي 31، تابستان 1396

سعيد گراوند / دانشيار اديان و عرفان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان                                         Geravand_s@yahoo.com

سجاد دهقان زاده / استاديار اديان و عرفان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان                     sajad_dehganzadeh@yahoo.com

دريافت: 27/10/1395 ـ پذيرش: 25/03/1396

چكيده

عمل و تحليل عرفاني آن، يكي از مهم ترين مسائل مورد بررسي در اغلب سنت هاي ديني و عرفاني است. اين مسئله در بسياري از منابع دين اسلام، اعم از فقهي، اخلاقي و عرفاني، به عنوان يك موضوع عرفاني قابل ملاحظه است. در آيين هندو نيز عمل در براهمنه ها و پورانه ها و بهگود گيتا مورد تأكيد است. در دو متن حديقةالحقيقه و بهگودگيتا، عمل و انجام تكاليف ديني تبلوری ويژه يافته و از آن به عنوان يكي از بديل هاي طريق رستگاري تعبير شده است. در اين پژوهش، خدا آدمي را براي عمل خلق كرده است؛ بخصوص التزام به اعمال شرعي در همه مراحل سلوك براي همه لازم و ضروري است. تا آنجا كه مي تواند صفات آدمي را تغيير دهد. در حديقه اهل عمل، بر اساس امكان وجودي و اغراض مختلف، متفاوت عمل مي كنند. درحاليكه در بهگود گيتا عمل انسان ها بر اساس گونه ها (كيفيّات ازلي) است. به علاوه، انسان ها بر اساس طبقات مختلف اجتماعي، هريك اعمال و تكاليف خاص خود را دارند.   
اين نوشتار به بررسي و مقايسه چيستي عمل و ابعاد مختلف آن در دو متن حديقةالحقيقه و بهگودگيتا مي پردازد.                       
يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه حديقة الحقيقه و بهگودگيتا، با تفسير خود از حقيقت عمل، الگويي از عرفان عمل گرا و سلوك معنوي را نشان مي دهند كه مانع اشتغال دنيايي انسان معاصر نيست. افزون بر اين، برخلاف تلقي نادرست از عمل و عمل گرايي  و نتايج سوء آن در جهان معاصر، حديقه و بهگودگيتا براي نيل آدمي به شکوفایی معنوی، بر اصالت عمل و انجام تكاليف ديني، اصرار مي ورزند.

كليدواژه ها: حديقة الحقيقة، بهگودگيتا، عمل، ترك عمل، شريعت.

 

شماره مجله: 
31
شماره صفحه: 
129

تجلّي در انديشه ويشنويي؛ تجلي واقعي يا توهمي؟

سال هشتم، شماره اول، پياپي 29، زمستان 1395

سعيد گراوند / دانشيار اديان و عرفان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان                                            geravand_s@yahoo.com

مظاهر احمد توبي / استاديار اديان و عرفان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان                                   mahmadtobi@yahoo.com

دريافت: 10/07/1395 ـ پذيرش: 05/12/1395

چكيده

مسئله تجلي در تفكر ويشنويي، در عين حفظ تعالي ذات مطلق، به حضور برهمن در عالم وجود قائل است. اين انديشه گوياي اين حقيقت است كه هر انساني به نوعي ظهور برهمن است. در انديشه ويشنويي، برهمن خود را به پنج شكل متفاوت متجلي مي‌سازد. نخست، پرَه اوتاره يا اعلاترين شكل تجلي كه در اين حالت، ارواح رهايي يافته از حضور برهمن لذت مي‌برند. دومين شكل تجلي ذات مطلق ويوهه‌ها مي‌باشند. ويوهه‌ها اشكالي هستند كه برهمن براي اهـداف آييني، آفرينشي و... در آن متجلي مي‌شود؛ برخي از اين ظهورات، مظهر معرفت و جلال، برخي مظهر فرمانروايي و برخي مظهر آفرينش‌اند. سومين شكل تجلي برهمن، ويبهوه است كه شامل ده ظهور از موجودات فرازميني است. چهارمين شكل تجلي از ذات مطلق، انتريامين مي‌باشد. در اين حالت، ذات مطلق در عالم آفاق و انفس جاي مي‌گيرد و با شهود يوگي ديده شده روح را در سلوك خود همراهي مي‌كند. پنجمين شكل از تجلي ذات مطلق، حالتي است كه برهمن در شمايل يا تمثال‌هاي ساخت بشر استقرار مي‌يابد. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه نظريه تجلي در انديشه ويشنويي را مي‌توان از دو جهت مورد توجه قرار داد: يكي از آن جهت كه جهان است و ديگر از آن جهت كه نمودي است كه بر سيماي حقيقت وجود به ظهور رسيده است. بنابراين تجلي به اعتبار جهان و دنياي ظاهري «تجلي واقعي» است، اما تجلي به اعتبار حقيقت وجود جنبه «توهمي» دارد. در این پژوهش ضمن تحلیل دیدگاه‌های مختلف پیرامون مسأله توهمی و یا واقعی بودن تجلی نشان داده‌ایم كه اثبات تجلي امري شهودي است و نظريه تجلي برهمن در تفكر ويشنويي، جنبه توهمي دارد، نه واقعي.

كليدواژه‌ها: برهمن، تجلي، انديشه ويشنويي، واقعي بودن، توهمي بودن، مراتب تجلي.

 

شماره مجله: 
29
شماره صفحه: 
105
محتوای تغذیه