صهيونيسم

مرجعيت سياسي در يهوديت تا قبل از پيدايش صهيونيسم

سال سيزدهم، شماره سوم، پياپي 51، تابستان 1401، ص103-120
 

نوع مقاله: پژوهشي
* محمدرضا كريمي والا/ دانشيار گروه معارف اسلامي دانشگاه قم    r.karimivala@qom.ac.ir
اميرعباس مهدوي‌فرد/ دانشيار گروه معارف اسلامي دانشگاه قم    aa.mahdavifard@qom.ac.ir
احمد آقایي ميبدي/ دكتري مدرسي معارف اسلامي دانشگاه قم    aghaiahmad@gmail.com
دريافت: 06/12/1400 ـ پذيرش: 03/05/1401

شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
103
محتوای تغذیه