محمدرضا اسدي

نقش عمل در «شريعت ايمان» با تأكيد بر رساله‌هاي شباني پولس

سال دهم، شماره دوم، پياپي 38، بهار 1398

محمدرضا اسدي / دانشجوي دکتري اديان و عرفان    reza.shaer@gmail.com
دريافت: 23/05/1397 ـ پذيرش: 28/09/1397
چکیده
پولس كه بايد شاكلة مسيحيت كنوني را ساخته و پرداختة انديشه‌هاي او دانست، در راستاي رسالت شباني و تكليفي كه براي رساندن پيام انجيل بر خود واجب مي‌دانست، نامه‌هايي را با این مضمون به افراد و گروه‌هاي مختلف نوشت كه نجات، نه از راه عمل به شريعت، بلكه فقط از راه ايمان به دست مي‌آيد. او نام گفتمان خود را «شريعت ايمان» نهاد و آن را شريعت حضرت عيسي علیه السلام معرفی کرد. اکنون با انكار شريعت و انحصار حصول نجات در ايمان، آيا فرقي ميان انجام عمل نيك يا بد وجود خواهد داشت يا خير؟! اين مقاله با هدف یافتن پاسخ این پرسش، با روش توصيفي‌تحليلي به مطالعة دوبارة نامه‌های پولس پرداخته و به این نتیجه رسیده است که پولس درصدد است با گفتمان نه‌چندان منسجم خود، از راه اخلاق، مسیحیان را از ارتکاب عمل زشت بازدارد و به آنان بفهماند كه اگرچه عمل در نجات دخلي ندارد، اما یک مسيحي واقعي نبايد به خود اجازة گناه بدهد؛ چون براي امور فراتري آفريده شده است.
كليدواژه: پولس، شريعت، ايمان، عمل، شريعت ایمان، رساله‌هاي شبانی، نامه‌های پولس.


شماره مجله: 
38
شماره صفحه: 
61

شيوة دفاعي اسلام در برابر هجمه‌هاي اقتصادي اهل‌كتاب

سال هفتم، شماره چهارم، پياپي 28، پاييز 1395

محمدرضا اسدي / دانشجوي دكتري عرفان و اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره         reza.shaer@gmail.com

محمدحسين طاهري آكردي / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                     Taheri-akerdi@iki.ac.ir

دريافت: 24/04/1395 ـ پذيرش: 06/09/1395

چكيده

«اهل كتاب» به عنوان پيروان اديان الهي پيش از اسلام، رفتار ثابتي در برخورد با مسلمانان نداشتند. هرچند دست كم گروهي از آنان، با ابراز دشمني نسبت به مسلمانان، هجمه هاي گوناگوني را بر آنان وارد كردند كه تهاجم  اقتصادي يكي از آنهاست. اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي، به بررسي تهاجم  اقتصادي اهل كتاب بر اسلام پرداخته، نشان مي دهد كه اسلام در برابر اين هجمه ها با اتخاذ رويكردها، روش ها و ابزارهاي مؤثر، واكنش هاي لازم را از خود نشان داده، و با رصد دقيق و كنترل اوضاع اهل كتاب و مسلمانان، گام هاي مؤثري براي كاهش خطرات اين تهاجم ها برداشته است. قرآن، و سيرة معصومان علیهم السلام، هدايت فكري و عملي مسلمانان، را در حفظ امنيت اقتصادي و صيانت از اقتدار همه جانبة جامعة اسلامي بر عهده داشتند. توجه به سلامت اقتصاد داخلي، قطع وابستگي به بيگانگان، كنترل امور اقتصادي اهل كتاب و هزينة مالي براي پيشبرد امور دفاعي، از بارزترين اموري است كه در اين راستا اسلام بدان ها توجه كرده است.

كليدواژه ها: دفاع اقتصادي، اهل كتاب، رويكرد اسلام، روش اسلام، ابزار اسلام.

شماره مجله: 
28
شماره صفحه: 
7

ايمان و عقلانيت؛ بررسي تطبيقي ديدگاه توماس آكوئيناس و مارتين لوتر

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 26، بـهار 1395

محمدرضا اسدي / كارشناس ارشد اديان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                       reza.shaer@gmail.com

محمد جعفري / استاديار گروه كلام مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                           mjafari125@yahoo.com

دريافت: 08/11/1394 ـ پذيرش: 20/3/1395

چكيده

ديربازي است كه مسيحيت شاهد بحث رابطة ايمان و عقلانيت و تبيين مرزهاي ميان اين دو است؛ بحث مهمي كه با باور ديني و مذهبي افراد سروكار دارد و اختلافات فراواني در ميان انديشمندان بزرگ مسيحي به وجود آورده است. ازآنجاكه توماس آكوئيناس، يكي از بزرگ ترين الهي دانان كليساي كاتوليك و مارتين لوتر، يكي از تأثيرگذارترين شخصيت هاي كليساي پروتستان بوده و اين دو فرقه تحت تأثير فراوان انديشه هاي آنان است، مقايسة انديشة آنان در اين مسئله مي تواند بسيار حائز اهميت باشد. اين مقاله با رويكرد تحليلي و بررسي اسنادي، درصدد واكاوي تطبيقي بحث ايمان و عقلانيت از ديدگاه اين دو چهرة شناخته شدة مسيحي است. بي ترديد فهم رويكرد آنان، براي شناخت دقيق تر اين كليساهاي بزرگ و مهم مسيحي راه گشا خواهد بود. يافته هاي اين مقاله، حاكي از اين است كه آكوئيناس يك عقل گراي غيرافراطي و لوتر يك ايمان گراي غيرافراطي است و به رغم پذيرش اجمالي دو عنصر ايمان و عقلانيت از جانب هر دو، اختلافاتي جدي در مباني فكري آنان وجود دارد.

كليدواژه ها: ايمان و عقل، عقل و دين، مارتين لوتر، پروتستان، ايمان گرايي، عقل گرايي، آكوئيناس.


 

شماره مجله: 
26
شماره صفحه: 
69
محتوای تغذیه