نوري سادات شاهنگيان

نقد دروني مباني هرتسل با نظر بر ديدگاه‌هاي احدهاعام

نوري سادات شاهنگيان / استاديار گروه اديان و عرفان، دانشگاه الزهرا علیه السلام    n.s.shahangian@alzahra.ac.ir
بهاره ضميري جيرسرايي / كارشناس ارشد اديان و عرفان، دانشگاه الزهرا علیه السلام    baharehzamiri@yahoo.com
چکیده
صهیونیزم سیاسی، که بر پایه اندیشه‌‌های تئودور هرتسل بنا شد، از آغاز نقدهایی را از برون و درون درپی داشت. آشرگینزبرگ(احدهاعام)، بانی صهیونیزم فرهنگی، از جمله این ناقدان درون جریان صهیونیزم بود. دیدگاه او دربارة اصول و روش‌های صهیونیزم سیاسی و نقدهای وی بر اندیشه‌های هرتسل، در این مقاله بررسی شده است. گردآوری اطلاعات در این مقاله با مراجعه به آثار احدهاعام و هرتسل و با بهره‌گیری از اقوال بی‌واسطه و باواسطه این دو اندیشمند بوده است. احدهاعام دیدگاه‌های هرتسل را دربارة نجات یهودیان از طریق مهاجرت به فلسطین، ایجاد کشور مستقل یهودی و کسب حمایت‌های بین‌المللی برای تأسیس دولتی یهودی، برای تحقق سایر اهداف صهیونیزم سیاسی به چالش کشید، براحیای فرهنگی و روحانی قوم و حفظ هویت یهودی آنان، از طریق توجه به ارزش‌های ملی تأکید کرد؛ اصولی که از نظر هرتسل کاملا مغفول مانده بود.

کلیدواژه‌ها: صهیونیزم، هرتسل، احدهاعام، یهود، فرهنگی، سیاسی.


شماره مجله: 
35
شماره صفحه: 
109

دو مفهوم « مايا» در مكتب ودانته و «امر» دركلام اسماعيليه؛ مقايسه و نقد ديدگاه زينر

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 26، بـهار 1395

فهيمه ضامن سياه اسطلخ / دانشجوي كارشناسي ارشد اديان و عرفان دانشگاه الزهرا (علیها السلام) fahimehzamen@gmail.com

نوري سادات شاهنگيان / استاديار گروه اديان و عرفان دانشگاه الزهرا (علیها السلام)

دريافت: 18/11/1394 ـ پذيرش: 31/03/1395

چكيده

آفرينش از نگاه اسلام و هندوئيزم، نوعي ايجاد يا پديدار شدن كثرت از وحدت است. قرآن اين عمل را نتيجه امر الهي و سنت ودانته (اوپانيشادها)، آن را محصول نيروي ماياي برهمن دانسته است. مفهوم امر الهي در قرآن و تفاسير تشيع و تسنن بيان شده است. برخي محققان، با استناد به آثار اسماعيليان، مفهوم قرآني «امر الهي» را معادل مايا در سنت هندو دانسته اند. اين پژوهش، با هدف ارزيابي اين ديدگاه به مقايسه دو مفهوم «امر» و «مايا» پرداخته است. بدين منظور، شماري از اوپانيشادها و نيز آثار برجسته فرق اسلامي، از جمله اسماعيليان مورد بررسي قرار گرفته است. حاصل يافته هاي پژوهش حكايت از آن دارد كه وجوه تمايز و افتراق امر و مايا بيش از آن است كه بتوان بر اين هماني دو مفهوم حكم كرد.

كليدواژه ها: ودانته، مايا، اسماعيليه، امر.


 

شماره مجله: 
26
شماره صفحه: 
7
محتوای تغذیه