تن پسين

بررسي تطبيقي امكان، ضرورت و كيفيت معاد در دين زرتشت و اسلام

سال ششم، شماره چهارم، پياپي 24، پاييز 1394

سيدمحمد حاجتی شورکی / دانشجوی کارشناسی ارشد دین شناسی مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمینی  ره                        

محمد جعفری / استادیار گروه کلام مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمینی ره                          mjafari125@yahoo.com

دريافت: 22/6/1394 ـ پذيرش: 27/11/1394

چكيده

باور به معاد، از اصول اساسي اديان الهي است. موضوع اين نوشتار، بررسي تطبيقي امكان، ضرورت و كيفيت معاد از منتظر دين زرتشت و اسلام است. دين زرتشت مانند اسلام، معتقد به حيات پس از مرگ و رستاخيز مردگان بوده و در متون اوستايي و پهلوي در موارد متعددي به حيات پس از مرگ و داوري نهايي اشاره شده است. اين نوشتار، پس از تبيين سه محور امكان، ضرورت و كيفيت معاد از ديدگاه دين زرتشت و اسلام، به بيان شباهت ها و تفاوت ها در اين زمينه پرداخته است. از جمله شباهت هاي دو دين در آموزه معاد، مي توان به ضرورت معاد و اعتقاد به معاد جسماني و روحاني اشاره كرد. فراواني بحث معاد در متون اسلامي، در مقايسه با متون زرتشتي، عدم طرح رستاخيز مردگان در اوستا و ذكر آن در قرآن، از جمله تفاوت ها به شمار مي آيد. اين مقاله، با روش تطبيقي و تحليلي تدوين يافته و تأكيد آن در ارائه مباحث بر قرآن، اوستا و متون پهلوي است.

كليدواژه ها: زرتشت، اسلام، معاد، امكان معاد، تن پسين، معاد جسماني.

 


شماره مجله: 
24
شماره صفحه: 
25
محتوای تغذیه