منجي گرايي

واكاوي تأثيرپذيري يهوديت از دين زرتشت

سال ششم، شماره اول، پياپي 21، زمستان 1393

سيدمحمد حاجتي شوركي / دانش پژوه كارشناسي ارشد دين شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره  hajaty65@chmail.ir

محمدحسين طاهري آكردي / استاديار گروه اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره         taheri-akerdi@iki.ac.ir

دريافت: 15/9/1393 ـ پذيرش: 2/2/1394

چكيده

تأثيرپذيري اديان از يكديگر، همواره موضوعي مورد اختلاف محققان حوزه مطالعات اديان بوده است. يكي از حوزه هاي ادياني كه مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است، مسئلة تأثيرپذيري يهوديت در دوره اسارت بابلي، از باورهاي زرتشتي گري است. بيشتر انديشمندان معتقدند تأثيرپذيري يهوديت از آموزه هاي دين زرتشت مي باشد. درحالي كه برخي محققان، اين نظريه را نپذيرفته اند، دسته اي نيز قائل به عدم قطعيت شده اند. دسته اول، آموزه هايي مانند رستاخيز مردگان، منجي و موعود، فرشته شناسي، و داوري نهايي عمومي را برمي شمارند كه به اعتقاد ايشان اين آموزه ها از دين زرتشت اقتباس شده است. اين مقاله، پس از بررسي ديدگاه هاي موجود، اين ديدگاه را مطرح كرده كه اين نوع تأثيرپذيري طبيعي بوده و به دليل ريشه هاي خدامحور هر دو دين، و وجود انبياي بني اسرائيل، نمي توان اين موارد را تأثيرپذيري يهوديت از دين زرتشت دانست.

كليدواژه ها: يهوديت، دين زرتشت، جلاي بابل، تأثير اديان، رستاخيز، منجي گرايي.

 

شماره مجله: 
21
شماره صفحه: 
85

تحليلي بر ادعاهاي منجي گرايانه غلام احمد قادياني و نقش آن در پيدايش قاديانيه

سال پنجم، شماره چهارم، پياپي 20، پاييز 1393

رضا كاظمي راد / دانشجوي دکتري الهيات مسيحي دانشگاه اديان و مذاهب                          r.kazemirad1365@gmail.com

مهدي فرمانيان / استاديار دانشگاه اديان و مذاهب                                                                  m.farmanian@chmail.ir

دريافت: 25/3/1393 ـ پذيرش: 12/9/1393

 

چكيده

يكي از موضوعاتي كه در طول تاريخ دستاويز بسياري از افراد شده است، مسئله موعودباوري و ظهور منجي موعود است. كاركرد ظلم ستيزانه موعود منتظَر، برخي افراد را وسوسه كرده تا با سوءاستفاده از جهل افراد، مدعي منجي بودن كنند. ميرزا غلام احمد قادياني با چنين رويكردي، حدود يك قرن پيش در هند ظهور كرد. او خود را مهدي موعود و در عين حال با استناد به برخي روايات، مسيح منتظَر دانست. وي همچنين با تأويل معناي خاتم و نيز تأسيس نوع جديدي از نبوت با عنوان نبوت ظلي، مدعي نبوت شد. سرانجام، وي با تغيير برخي احكام دين اسلام، موجبات خروج از دين خود را فراهم ساخت. اين مقاله، به تحليل ادعاي منجي گرايانه ميرزا غلام احمد قادياني و نقش آن در پيدايش فرقه قاديانيه مي پردازد.

كليدواژه ها: منجي گرايي، ميرزا غلام احمد، قاديانيه، خاتميت، نبوت ظلي.

شماره مجله: 
20
شماره صفحه: 
7
محتوای تغذیه