نظام اخلاقي

نظريه «ارزش» در نظام اخلاق تعامل با مسيحيان از ديدگاه اسلام

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 53، زمستان 1401، ص49-66

نوع مقاله: پژوهشي
* حسن صفايي/ دانش‌پژوه دکتري اديان ابراهيمي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     hasansafaee1395@gmail.com

شماره مجله: 
53
شماره صفحه: 
49

بررسي و تحليل نظام اخلاقي دين صابئين مندائي

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، زمستان 1396

عزیز سواری / دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز                                 azizsawari@gmail.com

شماره مجله: 
33
شماره صفحه: 
97
محتوای تغذیه