گفت‌وگو

بررسي تحليلي ادله همگرايانه و واگريانه در تقريب بين اديان با تأكيد بر مباني ارزش‌شناختي

سال سيزدهم، شماره سوم، پياپي 51، تابستان 1401، ص121-136
 

نوع مقاله: پژوهشي
عظيم اميري/ كارشناس ارشد دين‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    amiriazim1356@gmail.com
* محمدحسين طاهري آكردي/ دانشيار گروه اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    Taheri-akerdi@iki.ac.ir
دريافت: 09/12/1400 ـ پذيرش: 08/05/1401

شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
121

اسلام و مسيحيت؛ امكان گفت‌وگوي دو مكتب از ديدگاه هانري كربن

سال چهارم، شماره سوم، پياپي 15، تابستان 1392، ص 37 ـ 56

اعظم قاسمي / استاديار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي                       azam_ghasemi@yahoo.com

دريافت: 5/ 7/ 1392ـ پذيرش: 15/ 11/ 1392

چكيده

اسلام و مسيحيت بيشترين پيروان را در دنيا دارند. بيشتر پيروان اين دو دين خود را در طريق نجات مي‌دانند و به همين دليل، دعوت مسيحيان به پذيرش دين اسلام شايد همواره موفقيت‌آميز نباشد. سؤالي كه براي متفكران پيش مي‌آيد اين است كه در اين شرايط، چگونه مي‌توان به همزيستي مسالمت‌آميز رسيد؟ بهترين شيوة گفت‌وگوي اديان، گفت‌وگوي پيروان اديان است. در گفت‌وگوي اديان، مشابهت‌ها و نقاط افتراق ميان دو دين بيان مي‌شود و بسياري از سوءفهم‌ها برطرف مي‌گردد. امروزه بيش از پيش ضرورت اين بحث مشخص شده است. يكي از متفكراني كه دغدغة اين بحث را داشته هانري كربن، فيلسوف فرانسوي، است. وي گفت‌وگوي اسلام و مسيحيت امكان‌پذير مي‌داند. اين مقاله آراء وي را در اين خصوص نقد و تحليل مي‌كند.

كليدواژه‌ها: گفت‌وگو، اسلام، مسيحيت، كربن، دين.

شماره مجله: 
15
شماره صفحه: 
39
محتوای تغذیه